სახელშეკრულებო ოფისი

 

საქართველოს მიერ ხელმოწერილი ხელშეკრულებები რატიფიცირების გარეშე
2010 წლის 22 ივნისის მდგომარეობით
ETS* No.
დასახელება
ღიაა
ხელმოსაწერად
ძალაში შესვლა
E.
N.
C.
041
კონვენცია სასტუმროს მეპატრონეთა პასუხისმგებლობის შესახებ მათი სტუმრების საკუთრებასთან დაკავშირებით
17/12/1962
15/2/1967
X
X
 
 

ხელმოწერა 30/4/2002

             
052
ევროპული კონვენცია საგზაო-სატრანსპორტო დანაშაულთა დასჯის შესახებ
30/11/1964
18/7/1972
X
X
 
 

ხელმოწერა 17/6/1999

             
101
ევროპული კონვენცია პირთა მიერ ცეცხლსასროლი იარაღის შეძენისა და ფლობის კონტროლის შესახებ
28/6/1978
1/7/1982
X
X
 
 

ხელმოწერა 15/10/2002

             
120
ევროპული კონვენცია სპორტული ღონისძიებებისას, განსაკუთრებით კი საფეხბურთო მატჩებისას მაყურებელთა მხრიდან გამოვლენილი ძალადობისა და ხულიგნობის შესახებ
19/8/1985
1/11/1985
X
X
 
 

ხელმოწერა 17/9/2004

             
132
ევროპული კონვენცია საზღვრებს მიღმა ტელემაუწყებლობის შესახებ
5/5/1989
1/5/1993
X
X
X
 

ხელმოწერა 29/10/2003

             
159
ტერიტორიულ თემებს ან ხელისუფლების ორგანოებს შორის საზღვრებს მიღმა თანამშრომლობის შესახებ ევროპული ჩარჩო-კონვენციის დამატებითი ოქმი
9/11/1995
1/12/1998
X
 
 

ხელმოწერა 2/11/2005

             
169
ტერიტორიულ თემებს ან ხელისუფლების ორგანოებს შორის საზღვრებს მიღმა თანამშრომლობის შესახებ ევროპული ჩარჩო-კონვენციის მე-2 ოქმი
5/5/1998
1/2/2001
X
 
 

ხელმოწერა 2/11/2005

             
176
ევროპული კონვენცია ლანდშაფტების შესახებ
20/10/2000
1/3/2004
X
 
 

ხელმოწერა 11/05/2010

             
183
ევროპული კონვენცია აუდიოვიზუალური მემკვიდრეობის დაცვის შესახებ
8/11/2001
1/1/2008
X
 
 

ხელმოწერა 11/05/2010

             
185
კონვენცია კომპიუტერული დანაშაულების შესახებ
23/11/2001
1/7/2004
X
 
 

ხელმოწერა 1/04/2008

             
196
ევროპის საბჭოს კონვენცია ტერორიზმის აღკვეთის შესახებ
16/5/2005
01/06/2007 
X
X
X
 

ხელმოწერა 14/12/2005

             
201
ევროპის საბჭოს კონვენცია სექსუალური ექსპლუატაციისა და სექსუალური ძალადობისგან ბავშვთა დაცვის შესახებ
25/10/2007
1/7/2010 
X
X
X
 

ხელმოწერა 11/03/2009

             
205
ევროპის საბჭოს კონვენცია ოფიციალური საბუთების ხელმისაწვდომობის შესახებ
18/6/2009
X
X
X
 

ხელმოწერა 18/06/2009

             

სულ: 13 ხელშეკრულება

დამატებითი ინფორმაციისთვის

http://conventions.coe.int  - www.coe.ge 

შენიშვნები: კონვენეციები და შეთანხმებები მისაერთებლად ღიაა ევროპის საბჭოს წევრი ქვეყნებისთვის და სათანადოდ:

E.: ევროპული არაწევრი ქვეყნები - N.: არაევროპული არაწევრი ქვეყნები - C.: ევროპული თანამეგობრობა.

*ETS: ევროპული ხელშეკრულებების სერია.


1949 წელს დაარსებული პოლიტიკური ორგანიზაციის, ევროპის საბჭოს, მიზანია დემოკრატიისა და ადამიანის უფლებების ხელშეწყობა მთელ კონტინენტზე. ის ასევე განსაზღვრავს თავის 47 წევრ ქვეყანაში სოციალური, კულტურული და სამართლებრივი საკითხებისადმი საერთო მიდგომის პრინციპებს.


© 2011 - ევროპის საბჭოს ოფისი საქართველოში.