სახელშეკრულებო ოფისი
 

საქართველოს მიერ ხელმოწერილი და რატიფიცირებული
ხელშეკრულებები 2010 წელი 22 ივნისის მდგომარეობით
ETS* No.
დასახელება
ღიაა ხელმოსაწერად
ძალაში შესვლა
E.
N.
C.
001
ევროპის საბჭოს წესდება
5/5/1949
3/8/1949
 
 
 
 
 
რატიფიკაცია ან მიერთება:
27/4/1999
ძალაში შესვლა: 27/4/1999
 
 
 
 
 
002
გენერალური შეთანხმება ევროპის საბჭოს პრივილეგიებისა და იმუნიტეტების შესახებ
2/9/1949
10/9/1952
 
 
 
 
 
რატიფიკაცია ან მიერთება:
25/5/2000
ძალაში შესვლა:   25/5/2000
 
 
 
 
 
005
კონვენცია ადამიანის უფლებათა და ძირითად თავისუფლებათა დაცვის შესახებ
4/11/1950
3/9/1953
 
 
 
 
ხელმოწერა 27/4/1999
რატიფიკაცია ან მიერთება:
20/5/1999
ძალაში შესვლა: 20/5/1999
 
 
 
 
 
009
ადამიანის უფლებათა და ძირითად თავისუფლებათა დაცვის ევროპული კონვენციის ოქმი
20/3/1952
18/5/1954
 
 
 
 
ხელმოწერა 17/6/1999
რატიფიკაცია ან მიერთება:
7/6/2002
ძალაში შესვლა: 7/6/2002
 
 
 
 
 
010
ევროპის საბჭოს პრივილეგიებისა და იმუნიტეტების შესახებ გენერალური შეთანხმების ოქმი
6/11/1952
11/7/1956
 
 
 
 
 
რატიფიკაცია ან მიერთება:
25/5/2000
ძალაში შესვლა: 25/5/2000
 
 
 
 
 
018
ევროპის კულტურული კონვენცია
19/12/1954
5/5/1955
X
 
 
 
 
რატიფიკაცია ან მიერთება:
25/4/1997
ძალაში შესვლა:   25/4/1997
 
 
 
 
 
024
ევროპული კონვენცია ექსტრადირების შესახებ
13/12/1957
18/4/1960
X
X
 
 
ხელმოწერა 22/3/2000
რატიფიკაცია ან მიერთება:
15/6/2001
ძალაში შესვლა: 13/9/2001
 
 
 
 
 
028
პრივილეგიებისა და იმუნიტეტების შესახებ ევროპის საბჭოს გენერალური შეთანხმების მესამე ოქმი
6/3/159
15/3/1963
 
 
 
რატიფიკაცია ან მიერთება:
25/3/2008
ძალაში შესვლა: 25/3/2008
 
 
 
 
 
030
ევროპული კონვენცია სისხლისსამართლებრივ საქმეებზე ურთიერთდახმარების შესახებ
20/4/1959
12/6/1962
X
X
 
 
ხელმოწერა 27/4/1999
რატიფიკაცია ან მიერთება:
13/10/1999
ძალაში შესვლა: 11/1/2000
 
 
 
 
 
044
ადამიანის უფლებათა და ძირითად თავისუფლებათა დაცვის ევროპული კონვენციის მე-2 ოქმი ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლოსადმი საკონსულტაციო მოსაზრებათა გაცემის კომპეტენციის მინიჭების შესახებ
6/5/1963
21/9/1970
 
 
 
ხელმოწერა 27/4/1999
რატიფიკაცია ან მიერთება:
20/5/1999
ძალაში შესვლა: 20/5/1999
 
 
 
 
 
045
ადამიანის უფლებათა და ძირითად თავისუფლებათა დაცვის ევროპული კონვენციის მე-3 ოქმი კონვენციის 29-ე, 30-ე და 34-ე მუხლებში ცვლილებათა შესახებ
6/5/1963
21/9/1970
 
 
 
ხელმოწერა 27/4/1999
რატიფიკაცია ან მიერთება:
20/5/1999
ძალაში შესვლა: 20/5/1999
 
 
 
 
 
046
ადამიანის უფლებათა და ძირითად თავისუფლებათა დაცვის ევროპული კონვენციის მე-4 ოქმი იმ გარკვეულ უფლებათა და თავისუფლებათა დაცვის შესახებ, რომლებიც არ არის ჩართული კონვენციასა და მის პირველ ოქმში
16/9/1963
2/5/1968
 
 
 
 
ხელმოწერა 17/6/1999
რატიფიკაცია ან მიერთება:
13/4/2000
ძალაში შესვლა: 13/4/2000
 
 
 
 
 
055
ადამიანის უფლებათა და ძირითად თავისუფლებათა დაცვის ევროპული კონვენციის მე-5 ოქმი, კონვენციის 22-ე და მე-40 მუხლებში ცვლილებათა შესახებ
20/1/1966
20/12/1971
 
 
 
 
ხელმოწერა 27/4/1999
რატიფიკაცია ან მიერთება:
20/5/1999
ძალაში შესვლა: 20/5/1999
 
 
 
 
 
062
ევროპული კონვენცია უცხოეთის კანონმდებლობასთან დაკავშირებული ინფორმაციის შესახებ
7/6/1968
17/12/1969
X
X
 
 
 
რატიფიკაცია ან მიერთება:
18/3/1999
ძალაში შესვლა: 19/6/1999
 
 
 
 
070
ევროპული კონვენცია სისხლის სამართლის განაჩენების საერთაშორისო ძალის შესახებ
28/5/1970
26/7/1974
X
X
 
 
ხელმოწერა 8/6/2000
რატიფიკაცია ან მიერთება:
25/3/2002
ძალაში შესვლა: 26/6/2002
 
 
 
 
 
085
ევროპული კონვენცია ქორწინების გარეშე დაბადებულ ბავშვთა იურიდიული სტატუსის შესახებ
15/10/1975
11/8/1978
X
X
 
 
ხელმოწერა 7/11/2001
რატიფიკაცია ან მიერთება:
30/4/2002
ძალაში შესვლა: 31/7/2002
 
 
 
 
 
086
ექსტრადიციის შესახებ ევროპული კონვენციის დამატებითი ოქმი
15/10/1975
20/8/1979
X
X
 
 
ხელმოწერა 22/3/2000

რატიფიკაცია ან მიერთება:
15/6/2001

ძალაში შესვლა: 13/9/2001
 
 
 
 
 
090
ევროპული კონვენცია ტერორიზმის დაძლევის შესახებ
27/1/1977
4/8/1978
 
 
 
 
ხელმოწერა 11/5/2000
რატიფიკაცია ან მიერთება:
14/12/2000
ძალაში შესვლა: 15/3/2001
 
 
 
 
092
ევროპული შეთანხმება იურიდიული დახმარების შესახებ მოთხოვნათა გადაცემის შესახებ
27/1/1977
28/2/1977
 
 
 
 
ხელმოწერა 20/3/2006
რატიფიკაცია ან მიერთება:
17/7/2006
ძალაში შესვლა: 18/8/2006
 
 
 
 
097
უცხოეთის კანონმდებლობასთან დაკავშირებული ინფორმაციის შესახებ ევროპული კონვენციის დამატებითი ოქმი
15/3/1978
31/8/1979
X
X
 
 
ხელმოწერა 4/11/1999
რატიფიკაცია ან მიერთება:
20/6/2000
ძალაში შესვლა: 21/9/2000
 
 
 
 
 
098
ექსტრადიციის შესახებ ევროპული კონვენციის მეორე დამატებითი ოქმი
17/3/1978
5/6/1983
X
X
 
 
ხელმოწერა 22/3/2000
რატიფიკაცია ან მიერთება:
15/6/2001
ძალაში შესვლა: 13/9/2001
 
 
 
 
 
099

სისხლისსამართლებრივ საქმეებზე ურთიერთდახმარების შესახებ ევროპული კონვენციის დამატებითი ოქმი

17/3/1978
12/4/1982
X
X
 
 
ხელმოწერა 7/11/2001
რატიფიკაცია ან მიერთება:
14/12/2005
ძალაში შესვლა: 11/9/2003
 
 
 
 
 
104

კონვენცია ევროპის გარეული სამყაროსა და ბუნებრივ გარემოთა შენარჩუნების შესახებ

19/9/1979
1/6/1982
X
X
 
ხელმოწერა 18/5/2009
რატიფიკაცია ან მიერთება:
19/11/2009
ძალაში შესვლა: 1/3/2010
 
 
 
 
 
106

ევროპული ჩარჩო-კონვენცია ტერიტორიულ თემებს ან ხელისუფლების ორგანოებს შორის საზღვრებს მიღმა თანამშრომლობის შესახებ

21/5/1980
22/12/1981
X
 
 
 
ხელმოწერა 25/10/2005
რატიფიკაცია ან მიერთება:
24/7/2006
ძალაში შესვლა: 25/10/2006
 
 
 
 
 
108

კონვენცია კერძო პირთა დაცვის შესახებ პირადი ხასიათის მონაცემთა ავტომატურ დამუშავებასთან მიმართებაში

28/1/1981
1/10/1985
X
X
 
 
ხელმოწერა 21/11/2001
რატიფიკაცია ან მიერთება:
14/12/2005
ძალაში შესვლა: 1/4/2006
 
 
 
 
 
112
ევროპული კონვენცია მსჯავრდებულ პირთა გადაცემის შესახებ
21/3/1983
1/7/1985
X
X
 
 
 
რატიფიკაცია ან მიერთება:
21/10/1997
ძალაში შესვლა: 1/2/1998
 
 
 
 
 
114

ადამიანის უფლებათა და ძირითად თავისუფლებათა დაცვის ევროპული კონვენციის მე-6 ოქმი სიკვდილით დასჯის გაუქმებასთან დაკავშირებით

28/4/1983
1/3/1985
 
 
 
 
ხელმოწერა 17/6/1999
რატიფიკაცია ან მიერთება:
13/4/2000
ძალაში შესვლა: 1/5/2000
 
 
 
 
 
117

ადამიანის უფლებათა და ძირითად თავისუფლებათა დაცვის ევროპული კონვენციის მე-7 ოქმი

22/11/1984
1/11/1988
 
 
 
 
ხელმოწერა 17/6/1999
რატიფიკაცია ან მიერთება:
13/4/2000
ძალაში შესვლა: 1/7/2000
 
 
 
 
 
118

ადამიანის უფლებათა და ძირითად თავისუფლებათა დაცვის ევროპული კონვენციის მე-8 ოქმი

19/3/1985
1/1/1990
 
 
 
 
ხელმოწერა 27/4/1999
რატიფიკაცია ან მიერთება:
20/5/1999
ძალაში შესვლა: 20/5/1999
 
 
 
 
 
121
კონვენცია ევროპის არქიტექტურული მემკვიდრეობის დაცვის შესახებ
3/10/1985
1/12/1987
X
X
X
 
ხელმოწერა 17/9/1999
რატიფიკაცია ან მიერთება:
13/4/2000
ძალაში შესვლა: 1/8/2000
 
 
 
 
 
122
ევროპული ქარტია ადგილობრივი თვითმმართველობის შესახებ
15/10/1985
1/9/1988
 
 
 
 
ხელმოწერა 29/5/2002
რატიფიკაცია ან მიერთება:
8/12/2004
ძალაში შესვლა: 1/4/2005
 
 
 
 
 
126

ევროპული კონვენცია წამებისა და არაადამიანური ან დამამცირებელი მოპყრობის ან დასჯის აღკვეთისათვის

26/11/1987
1/2/1989
X
X
 
 
ხელმოწერა 16/2/2000
რატიფიკაცია ან მიერთება:
20/6/2000
ძალაში შესვლა:1/10/2000
 
 
 
 
 
135
კონვენცია დოპინგის გამოყენების წინააღმდეგ
16/11/1989
1/3/1990
X
X
 
 
ხელმოწერა 2/7/2001
რატიფიკაცია ან მიერთება:
22/5/2003
ძალაში შესვლა: 1/7/2003
 
 
 
 
 
141

კონვენცია ფულის გათეთრების, დანაშაულებრივი საქმიანობის შედეგად მოპოვებული შემოსავლების მოძიების, ამოღების და კონფისკაციის შესახებ

8/11/1990
1/9/1993
X
X
 
 
ხელმოწერა 30/4/2002
რატიფიკაცია ან მიერთება:
13/5/2004
ძალაში შესვლა: 1/9/2004
 
 
 
 
 
143
ევროპული კონვენცია არქეოლოგიური მემკვიდრეობის დაცვის შესახებ (შესწორებული)
16/1/1992
25/5/1995
X
X
X
 
ხელმოწერა 17/9/1999
რატიფიკაცია ან მიერთება:
13/4/2000
ძალაში შესვლა: 14/10/2000
 
 
 
 
 
147
ევროპული კონვენცია კინემატოგრაფიული თანაწარმოების შესახებ
2/10/1992
1/4/1994
X
 
X
 
ხელმოწერა 21/11/2001
რატიფიკაცია ან მიერთება:
15/10/2002
ძალაში შესვლა: 1/2/2003
 
 
 
 
 
151

წამებისა და არაადამიანური ან დამამცირებელი მოპყრობის ან დასჯის აღკვეთის შესახებ ევროპული კონვენციის 1-ლი ოქმი

4/11/1993
1/3/2002
 
 
 
 
ხელმოწერა 16/2/2000
რატიფიკაცია ან მიერთება:
20/6/2000
ძალაში შესვლა: 1/3/2002
 
 
 
 
 
152

წამებისა და არაადამიანური ან დამამცირებელი მოპყრობის ან დასჯის აღკვეთის შესახებ ევროპული კონვენციის მე-2 ოქმი

4/11/1993
1/3/2002
 
 
 
 
ხელმოწერა 16/2/2000
რატიფიკაცია ან მიერთება:
20/6/2000
ძალაში შესვლა: 1/3/2002
 
 
 
 
 
155

ადამიანის უფლებათა და ძირითად თავისუფლებათა დაცვის ევროპული კონვენციის მე-11 ოქმი, ამ კონვენციით დაფუძნებული საზედამხედველო მექანიზმის რეორგანიზების შესახებ

11/5/1994
1/11/1998
 
 
 
 
ხელმოწერა 24/4/1999
რატიფიკაცია ან მიერთება:
20/5/1999
ძალაში შესვლა: 20/5/1999
 
 
 
 
 
157

ჩარჩო-კონვენცია ეროვნულ უმცირესობათა დაცვის შესახებ

1/2/1995
1/2/1998
 
 
 
 
ხელმოწერა 21/1/2000
რატიფიკაცია ან მიერთება:
22/12/2005
ძალაში შესვლა: 1/4/2006
 
 
 
 
 
161

ევროპული შეთანხმება ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლოს საქმის წარმოებაში მონაწილე პირთა შესახებ

5/3/1996
1/1/1999
 
 
 
 
ხელმოწერა 10/5/2001
რატიფიკაცია ან მიერთება:
10/5/2001
ძალაში შესვლა: 1/7/2001
 
 
 
 
 
162

ევროპის საბჭოს პრივილეგიებზე და იმუნიტეტებზე გენერალური შეთანხმების მე-6 ოქმი

5/3/1996
1/11/1998
 
 
 
 
ხელმოწერა 25/5/2000
რატიფიკაცია ან მიერთება:
20/6/2000
ძალაში შესვლა: 21/7/2000
 
 
 
 
 
163
ევროპის სოციალური ქარტია (შესწორებული)
3/5/1996
1/7/1999
     
 

ხელმოწერა 30/6/2000

რატიფიკაცია ან მიერთება:
22/8/2005
ძალაში შესვლა: 1/10/2005
         
164

კონვენცია ბიოლოგიისა და მედიცინის მიღწევათა გამოყენებისას ადამიანის უფლებებისა და ადამიანური ღირსების დაცვის შესახებ:კონვენცია ადამიანის უფლებებისა და ბიომედიცინის შესახებ

4/4/1997
1/12/1999
X
X
X
 
ხელმოწერა 11/5/2000
რატიფიკაცია ან მიერთება:
22/11/2000
ძალაში შესვლა: 1/3/2001
 
 
 
 
 
165

კონვენცია უმაღლეს განათლებასთან დაკავშირებულ კვალიფიკაციათა ცნობის შესახებ ევროპის რეგიონში

11/4/1997
1/2/1999
X
X
X
 
ხელმოწერა 11/4/1997
რატიფიკაცია ან მიერთება:
13/10/1999
ძალაში შესვლა: 1/12/1999
 
 
 
 
 
167
მსჯავრდებულ პირთა გადაცემის შესახებ კონვენციის დამატებითი ოქმი
18/12/1997
1/6/2000
X
X
 
 
ხელმოწერა 17/9/1999
რატიფიკაცია ან მიერთება:
13/4/2000
ძალაში შესვლა: 1/8/2000
 
 
 
 
 
168

ბიოლოგიისა და მედიცინის მიღწევათა გამოყენებისას ადამიანის უფლებებისა და ადამიანური ღირსების დაცვის შესახებ კონვენციის დამატებითი ოქმი ადამიანის კლონირების აკრძალვის შესახებ

12/1/1998
1/3/2001
X
X
X
 
ხელმოწერა 11/5/2000
რატიფიკაცია ან მიერთება:
22/11/2000
ძალაში შესვლა: 1/3/2001
 
 
 
 
 
173
კონვენცია სისხლის სამართლებრივი პასუხისმგებლობის შესახებ კორუფციასთან მიმართებაში
27/1/1999
1/7/2002
X
X
X
 
ხელმოწერა 27/1/1999
რატიფიკაცია ან მიერთება:
22/5/2003
ძალაში შესვლა: 01/05/2008
 
 
 
 
 
174
კონვენცია სამოქალაქო სამართლებრივი პასუხისმგებლობის შესახებ კორუფციასთან მიმართებაში
4/11/1999
 1/11/2003
X
X
X
 
ხელმოწერა 27/01/1999
რატიფიკაცია ან მიერთება:
11/01/2008
ძალაში შესვლა: 01/11/2003
 
 
 
 
 
177

ადამიანის უფლებათა და ძირითად თავისუფლებათა დაცვის ევროპული კონვენციის მე-12 ოქმი

4/11/2000
 1/4/2005
 
 
 
 
ხელმოწერა 4/11/2000
რატიფიკაცია ან მიერთება:
15/6/2001
ძალაში შესვლა: 01/04/2005
 
 
 
 
 
186
ბიოლოგიისა და მედიცინის მიღწევათა გამოყენებისას ადამიანის უფლებებისა და ადამიანური ღირსების დაცვის შესახებ კონვენციის დამატებითი ოქმი ადამიანური წარმოშობის ორგანოებისა და ქსოვილების გადანერგვის შესახებ
24/1/2002
 01/05/2006
X
X
X
 
ხელმოწერა 25/3/2002
რატიფიკაცია ან მიერთება:
18/12/2002
ძალაში შესვლა: 01/05/2006
 
 
 
 
 
187

ადამიანის უფლებათა და ძირითად თავისუფლებათა დაცვის კონვენციის მე-13 ოქმი ყველა გარემოებაში სიკვდილით დასჯის გაუქმების შესახებ

3/5/2002
1/7/2003
 
 
 
 
ხელმოწერა 3/5/2002
რატიფიკაცია ან მიერთება:
22/5/2003
ძალაში შესვლა: 1/9/2003
 
 
 
 
 
190

ოქმი ტერორიზმის დაძლევის შესახებ ევროპულ კონვენციაში ცვლილებების შესახებ

15/5/2003
 
 
 
 
 
ხელმოწერა 15/5/2003
რატიფიკაცია ან მიერთება:
8/12/2004
 
 
 
 
 
 
194

ადამიანის უფლებათა და ძირითად თავისუფლებათა დაცვის შესახებ კონვენციის მე-14 ოქმი კონვენციის საზედამხედველო სისტემაში ცვლილებათა შესახებ

13/5/2004
1/6/2010 
 
 
 
 
ხელმოწერა 13/5/2004
რატიფიკაცია ან მიერთება:
10/11/2004
 
 
 
 
 
 
195

ბიოლოგიისა და მედიცინის მიღწევათა გამოყენებისას ადამიანის უფლებებისა და ადამიანური ღირსების დაცვის შესახებ კონვენციის დამატებითი ოქმი ბიოსამედიცინო კვლევების შესახებ

25/1/2005
1/9/2007 
 
 
 
 
ხელმოწერა 21/2/2005
რატიფიკაცია ან მიერთება:
8/4/2010
ძალაში შესვლა: 1/8/2010
 
 
 
 
 
197
ევროპის საბჭოს კონვენცია ადამიანებით უკანონო ვაჭრობის წინააღმდეგ
16/5/2005
01/02/2008
     
  ხელმოწერა 19/10/2005
რატიფიკაცია ან მიერთება:
14/3/2007
ძალაში შესვლა: 01/02/2008
         
204
ადამიანის უფლებათა და ძირითად თავისუფლებათა დაცვის შესახებ კონვენციის მე-14ბის ოქმი
27/5/2009
1/10/2009
     
  ხელმოწერა 27/5/2009
რატიფიკაცია ან მიერთება:
1/9/2009
ძალაში შესვლა: 1/1/2010
         

სულ: 57 ხელშეკრულება

დამატებითი ინფორმაციისთვის

http://conventions.coe.int  - www.coe.ge 

შენიშვნები: კონვენციები და შეთანხმებები მისაერთებლად ღიაა ევროპის საბჭოს წევრი ქვეყნებისთვის და სათანადოდ:

E.: ევროპული არაწევრი ქვეყნები - N.: არაევროპული არაწევრი ქვეყნები - C.: ევროპული თანამეგობრობა.

*ETS: ევროპული ხელშეკრულებების სერია.


1949 წელს დაარსებული პოლიტიკური ორგანიზაციის, ევროპის საბჭოს, მიზანია დემოკრატიისა და ადამიანის უფლებების ხელშეწყობა მთელ კონტინენტზე. ის ასევე განსაზღვრავს თავის 47 წევრ ქვეყანაში სოციალური, კულტურული და სამართლებრივი საკითხებისადმი საერთო მიდგომის პრინციპებს.


© 2011 - ევროპის საბჭოს ოფისი საქართველოში.