გენერალური მდივანი

როლი

გენერალურ მდივანს ირჩევს საპარლამენტო ასამბლეა 5 წლის ვადით.

გენერალური მდივნის დანიშვნასთან დაკავშირებული ნორმები…

გენერალური მდივანი პასუხისმგებელია იმ მიზნის აღსრულებაზე, რისთვისაც 1949 წლის 5 მაისს დაარსდა ევროპის საბჭო, სახელდობრ, მის წევრ სახელმწიფოებს შორის მტკიცე ერთობის მიღწევა, მათ საერთო მემკვიდრეობად ქცეული იდეალებისა და პრინციპების დაცვისა და განხორციელების მიზნით და მათი ეკონომიკური და სოციალური წინსვლის გაადვილება.

ევროპის საბჭოს წესდება

გენერალური მდივანი სრულად არის პასუხისმგებელი ევროპის საბჭოს სამოქმედო პროგრამისა და ბიუჯეტის სტრატეგიულ მართვასა და ორგანიზაციისა და სამდივნოს ყოველდღიური ფუნქციონირების მეთვალყურეობაზე.…1949 წელს დაარსებული პოლიტიკური ორგანიზაციის, ევროპის საბჭოს, მიზანია დემოკრატიისა და ადამიანის უფლებების ხელშეწყობა მთელ კონტინენტზე. ის ასევე განსაზღვრავს თავის 47 წევრ ქვეყანაში სოციალური, კულტურული და სამართლებრივი საკითხებისადმი საერთო მიდგომის პრინციპებს.


© 2011 - ევროპის საბჭოს ოფისი საქართველოში.