პოლიტიკურ სწავლებათა სკოლათა ქსელი
თბილისის პოლიტიკურ სწავლებათა სკოლა

ერევნის პოლიტიკურ სწავლებათა სკოლა - სომხეთი

მოსკოვის პოლიტიკურ სწავლებათა სკოლა - რუსეთი

სოფიის პოლიტიკურ სწავლებათა სკოლა - ბულგარეთი

ჩისაუს პოლიტიკურ სწავლებათა სკოლა - მოლდოვა

ხორვატიის პოლიტიკურ განვითარების აკადემია

პრიშტინას პოლიტიკურ სწავლებათა სკოლა - კოსოვო

რუმინეთის პოლიტიკურ სწავლებათა სკოლა

სკოპიის პოლიტიკურ სწავლებათა სკოლა - ყოფილი იუგოსლავიის რესპუბლიცა მაკედონია

ბელგრადის პოლიტიკურ სწავლებათა სკოლა - სერბია და მონტენეგრო

უკრაინის პოლიტიკურ სწავლებათა სკოლა
  ინფორმაცია
ქსელის ფუნქციონირება

სკოლების მენეჯმენტი და ფინანსირება

 

 
 პოლიტიკურ სწავლებათა სკოლა

ØÓÄËÉ ÃÄÌÏÊÒÀÔÉÉÓÀÈÅÉÓ

ÐÏËÉÔÉÊÖÒ ÝÅËÉËÄÁÀÈÀ, ÆÏÂÉÄÒÈ ØÅÄÚÀÍÀÛÉ ÊÉ ÏÌÄÁÉÓÀ ÃÀ ÊÏÍ×ËÉØÔÄÁÉÓ  ÊÅÀËÃÀÊÅÀË, ÂÀÒÃÀÌÀÅÀË ÓÀ×ÄáÖÒÆÄ ÌÚÏ×ÃÄÌÏÊÒÀÔÉÖË ÓÉÓÔÄÌÄÁÓ ÄÓÀàÉÒÏÄÁÀÈ ÀáÀËÉ ÈÀÏÁÉÓ ÐÏËÉÔÉÊÏÓÈÀ ÀÙÆÒÃÀ ÉÓÄÈ ÙÉÒÄÁÖËÄÁÄÁÆÄ, ÒÏÂÏÒÉÝÀÀ: ÃÄÌÏÊÒÀÔÉÀ, ÔÏËÄÒÀÍÔÏÁÀ ÃÀ ÄÅÒÏÐÖËÉ ÉÃÄÀËÄÁÉ. ÐÏËÉÔÉÊÖÒ ÓÊÏËÀÈÀ ØÓÄËÓ ÂÀÀÜÍÉÀ ÖÍÀÒÉ, ÌÏØÍÉËÉ ÃÀ ÐÒÀØÔÉÊÖËÉ ÔÒÄÉÍÉÍÂÉ ÛÄÓÈÀÅÀÆÏÓ  ÃÄÌÏÊÒÀÔÉÖËÉ ÉÍÓÔÉÔÖÔÄÁÉÓ ÌÏÌÀÅÀË ËÉÃÄÒÄÁÓ ÃÀ áÄËÉ ÛÄÖßÚÏÓ  ÈÀÍÀÌÛÒÏÌËÖÒÉ ÓÖËÉÓÊÅÄÈÄÁÉÓ ÂÀÍÅÉÈÀÒÄÁÀÓ.

ÐÏËÉÔÉÊÖÒ ÓßÀÅËÄÁÀÈÀ ÓÊÏËÄÁÉÓ ÓÀØÌÉÀÍÏÁÀ ÓÀÌÏØÀËÀØÏ ÉÍÉÝÉÀÔÉÅÀÀ, ÌÉÌÀÒÈÖËÉ ÃÄÌÏÊÒÀÔÉÉÓ, ÀÃÀÌÉÀÍÉÓ Ö×ËÄÁÄÁÉÓ, ÊÀÍÏÍÉÓ ÖÆÄÍÀÄÓÏÁÉÓÀ ÃÀ ÄÅÒÏÐÖËÉ ÙÉÒÄÁÖËÄÁÄÁÉÓ ßÀáÀËÉÓÄÁÉÓÀÊÄÍ ÓÀÌáÒÄÈ-ÀÙÌÏÓÀÅËÄÈ ÄÅÒÏÐÉÓ, ÊÀÅÊÀÓÉÉÓÀ ÃÀ ÒÖÓÄÈÉÓ ÂÀÒÃÀÌÀÅÀË ÃÄÌÏÊÒÀÔÉÖË ÓÉÓÔÄÌÄÁÛÉ. ÉÓ ÉÞËÄÅÀ ÔÒÄÉÍÉÍÂÄÁÓÀ ÃÀ ÃÄÌÏÊÒÀÔÉÖËÉ ÐÒÀØÔÉÊÉÓ ÂÀÙÒÌÀÅÄÁÉÓ ÛÄÓÀÞËÄÁËÏÁÀÓ   ÀáÀËÂÀÆÒÃÀ ÐÏËÉÔÉÊÖÒÉ ËÉÃÄÒÄÁÉÓÀ ÃÀ ÂÀÃÀßÚÅÄÔÉËÄÁÉÓ ÌÉÌÙÄÁÉ ÐÉÒÄÁÉÓÀÈÅÉÓ ÓÀÌ - ÄÒÏÅÍÖË, ÒÄÂÉÏÍÖË ÃÀ ÀÃÂÉËÏÁÒÉÅ - ÃÏÍÄÆÄ ÌÒÀÅÀË Ó×ÄÒÏÛÉ - ÉÖÒÉÓÔÄÁÉ, ÌÏÓÀÌÀÒÈËÄÄÁÉ, ÌÄÃÉÉÓ ßÀÒÌÏÌÀÃÂÄÍËÄÁÉ, ÁÉÆÍÄÓÌÄÍÄÁÉ, ÀÒÀÓÀÌÈÀÅÒÏÁÏ ÏÒÂÀÍÉÆÀÝÉÄÁÉÓ ËÉÃÄÒÄÁÉ, ÐÏËÉÔÉÊÏÓÄÁÉ ÃÀ Ï×ÉÝÉÀËÖÒÉ ÐÉÒÄÁÉ.

(>>>...)

ÐÏËÉÔÉÊÖÒ ÓßÀÅËÄÁÀÈÀ ÓÊÏËÄÁÉÓ ÄÅÒÏÐÖËÉ ÊÏÍ×ÄÒÄÍÝÉÀ: ßÀÒÌÀÔÄÁÖËÉ ÌÌÀÒÈÅÄËÏÁÀ ÃÀ ÐÏËÉÔÉÊÖÒÉ ÐËÖÒÀËÉÆÌÉ

ÁÖØÀÒÄÓÔÉÓ ÐÏËÉÔÉÊÖÒ ÓßÀÅËÄÁÀÈÀ ÓÊÏËÉÓÀ ÃÀ ÏÅÉÃÉÖ ÓÉÍÜÀÉÓ ÉÍÓÔÉÔÖÔÉÓ ×ÏÍÃÉÓ ÌÉÄÒ ÏÒÂÀÍÉÆÄÁÖËÉ ÊÏÍ×ÄÒÄÍÝÉÉÓ ÌÈÀÅÀÒÉ ÈÄÌÀ ÉØÍÄÁÀ ßÀÒÌÀÔÄÁÖËÉ ÌÌÀÒÈÅÄËÏÁÀ ÃÀ ÐÏËÉÔÉÊÖÒÉ ÐËÖÒÀËÉÆÌÉ. ÙÏÍÉÓÞÉÄÁÀ ÄßÚÏÁÀ ÌÉÍÉÓÔÒÈÀ ÊÏÌÉÔÄÔÛÉ ÒÖÌÉÍÄÈÉÓ ÈÀÅÌãÃÏÌÀÒÄÏÁÉÓ ×ÀÒÂËÄÁÛÉ, 2006 ßËÉÓ 26 - 28 ÀÐÒÉËÓ ÁÖØÀÒÄÓÔÛÉ.

(>>>...)
Final Declaration

ÔÄÒÉ ÃÄÅÉÓÉ, ÄÅÒÏÐÉÓ ÓÀÁàÏÓ ÂÄÍÄÒÀËÖÒÉ ÌÃÉÅÀÍÉ

"ÃÉÀËÏÂÉÓÀ ÃÀ ÉÍÔÄÒÀØÔÉÖËÉ ÓßÀÅËÄÁÉÓ ÃÀáÌÀÒÄÁÉÈ, ÓÊÏËÄÁÉ ÀÒÀ ÌÀÒÔÏ ÄáÌÀÖÒÄÁÉÀÍ ÜÅÄÍÉ ÓÀÆÏÂÀÃÏÄÁÉÓ ßÉÍÀÛÄ ÌÃÂÏÌ ÂÀÌÏßÅÄÅÄÁÓ, ÀÒÀÌÄà ÂÅÄáÌÀÒÄÁÉÀÍ ÓáÅÀÃÀÓáÅÀ ØÅÄÚÍÄÁÉÓ ËÉÃÄÒÈÀ ÀáÀË ÈÀÏÁÄÁÓ ÛÏÒÉÓ ÊÀÅÛÉÒÄÁÉÓ ÃÀÌÚÀÒÄÁÀÛÉ".


 


პოლიტიკურ სწავლებათა სკოლათა სწავლების პრეზენტაცია
ბროშურა (Pdf)

  ასევე იხილეთ:


©Gamma
პოლიტიკური სწავლების სკოლების მონაწილეთა ასაკობრივი ზღვარი 35 წელია. მათ შორის არიან ახალგაზრდა პოლიტიკური ლიდერები (პარლამენტის წევრები, რეგიონალური და ადგილობრივი ორგანოების წარმომადგენლები)... (>>>.)

ევროპის საბჭოს სკოლები გადაჰყავს ევროპულ და პოლიტიკურ განზომილებაში. მათი სასკოლო ღონისძიებების მიმართ ევროპის საბჭოს პოლიტიკური მხარდაჭერა მონაწილე არასამთავრობო ორგანიზაციებსა და სხვა პარტნიორებს ანიჭებს საიმედოობის განცდას(>>>.)
  დაკავშირება
schoolsofpolitics@coe.int