Menneskerettigheter, demokrati, rettsstatsprinsippet
 

Europarådet jobber for ytringsfrihet og pressefrihet, forsamlingsfrihet, likhet og minoritetsvern. Rådet har iverksatt kampanjer knyttet til tema som barnevern, internettbaserte hatytringer og rettigheter for Europas største minoritet, romfolket. Europarådet bistår medlemsstatene i kampen mot korrupsjon og terrorisme og besørger nødvendige juridiske reformer. Gruppen av lovgivningseksperter, den såkalte Venezia-kommisjonen, yter juridisk rådgivning til land over hele verden.

Europarådet fremmer arbeidet for menneskerettighetene gjennom internasjonale konvensjoner som konvensjonen om forebygging og bekjempelse av vold mot kvinner og vold i nær relasjoner, og konvensjonen om cyberkriminalitet. Rådet overvåker medlemsstatenes utvikling på disse områdene og kommer med faglig baserte anbefalinger gjennom uavhengige overvåkningsorganer. I dag er det ingen av Europarådets medlemsstater som har dødsstraff.

Did you know?
The 10 000 pharmaceutical products manufactured and sold in Europe are subject to strict controls thanks to the work of the European Directorate for the Quality of Medicines & HealthCare.

Europarådet er en separat organisasjon fra de 27 medlemslandene som utgjør EU. Ingen land har imidlertid noen gang blitt medlem av EU uten først å ha vært medlem av Europarådet.

Hvor mange medlemsland er det i Europarådet?

  1. 39
  2. 42
  3. 46
Close

Feil svar...

Close

Feil svar...

Close

Rett svar!