Presentatie van de Toolkit “Taalondersteuning voor volwassen vluchtelingen” van de Raad van Europa

Straatsburg, 22-23 november 2017

   Programma van de introductieconferentie + presentaties (beschikbaar in het Engels en Frans)
   NB de presentaties van de sprekers zijn beschikbaar in de originele taal.

 

SAMENVATTING

De Raad van Europa biedt respons aan maatschappelijke behoeften

De Raad van Europa heeft een toolkit ontwikkeld, bestemd als concrete handreiking aan organisaties die volwassen vluchtelingen taalondersteuning bieden. Voor vluchtelingen is het essentieel om zo snel mogelijk te leren communiceren met de maatschappij waarin ze opvang hebben gevonden. De toolkit komt tegemoet aan deze behoefte met een aantal eerste conversaties voor urgente gevallen en, vervolgens, een kennismaking met de taal van het land van opvang.

De online-toolkit (www.coe.int/lang-refugees) bestaat uit 57 tools en een aantal hulpmiddelen in acht talen: Duits, Engels, Frans, Grieks, Italiaans, Nederlands, Spaans, en Turks.

► Meer informatie (context).

De presentatie: een breed scala aan deelnemers

Meer dan honderd deelnemers uit 23 landen – voor het merendeel betrokken bij de opvang van vluchtelingen – hadden gehoor gegeven aan de uitnodiging van de Raad van de Europa om aanwezig te zijn bij de aftrap van de promotiecampagne van de toolkit in het gebouw van de Raad in Straatsburg. Meer dan 70 organisaties waren vertegenwoordigd: verenigingen, regionale en nationale organisaties, maar ook grote internationale netwerken en vertegenwoordigers van ministeries en nationale instanties. Het gratis, flexibel en gebruiksvriendelijk instrument werd door de deelnemers uiterst positief ontvangen. Ook was er gelegenheid om suggesties te doen voor verdere verbeteringen.

Een breed palet aan sprekers

Het programma van de conferentie bood plaats aan de Raad van Europa en vier prominente internationale organisaties, maar ook aan een Bosnisch schrijver die als politiek vluchteling in Frankrijk woont. In een ontroerend getuigenis vertelde hij over zijn eigen integratieproces, waarbij hij in herinnering riep dat “integratie een ontmoeting moet blijven tussen vluchtelingen en de overige bevolking.” Doel van de toolkit van de Raad van Europa is precies het creëren van een dergelijke verbinding tussen vluchtelingen en de samenleving van het land van opvang.

Matthew Johnson, Directeur Democratisch Burgerschap en Participatie van de Raad van Europa, gaf aan dat de toolkit als voorbeeld kan dienen van een benadering die behoeften in kaart brengt, passende antwoorden ontwikkelt en deze aan lidstaten en andere partijen aanreikt. Villano Qiriazi, Hoofd Afdeling onderwijsbeleid, benadrukte dat de ontwikkeling van de toolkit in een lange traditie staat op het gebied van taalbeleid, en dat deze kan putten uit de vruchten van zes decennia werk. Tenslotte wees Etienne Gilliard, voorzitter van de Stuurgroep Onderwijsbeleid en -praktijk (bestaande uit vertegenwoordigers van de 47 lidstaten), op de “geest van solidariteit en goodwill” die aan het concept van de toolkit ten grondslag ligt.

Tomáš Boček, Speciaal Vertegenwoordiger van de Secretaris-Generaal van de Raad van Europa voor migratie en vluchtelingen, gaf aan dat “taal een sleutel is die vele deuren opent”; volgens hem is de toolkit een “prachtig voorbeeld van een eenvoudige en praktische aanpak die in een aantal lidstaten gemakkelijk inzetbaar is en die potentieel kan leiden tot een tastbare verbetering van de mogelijkheden om de taal (talen) van het  ontvangende land te leren”. Hij benadrukte onder anderen dat de toolkit “dankzij de zeer heldere structuur en de vele voorbeelden vrijwilligers de hulpmiddelen biedt die zij nodig hebben om de behoeften van vluchtelingen te begrijpen, hun begeleiding te plannen en hen een effectieve taalondersteuning te bieden”.

Ambassadeur Erdoğan Işcan (voorzitter van de GR-C / Ministercomité) wees erop dat de “Raad van Europa op dat terrein reeds actief is via het grootschalige project ‘Linguistic Integration of Adult Migrants’ (LIAM). Dit project biedt ondersteuning aan beleidsmakers en praktijkmensen die inspanningen leveren voor de integratie van migranten in de burgermaatschappij. Via de nieuwe toolkit die we vandaag voorstellen zet de Raad van Europa een volgende stap om de sociale cohesie en menselijke waardigheid van vluchtelingen te bevorderen. De toolkit draagt bij tot hun zelfredzaamheid door materiaal aan te reiken waarmee ze de taal van het gastland kunnen verwerven.”


Ook de vier internationale organisaties die de uitnodiging hadden geaccepteerd om aan de presentatie bij te dragen, verwelkomden de toolkit van de Raad van Europa, een hulpmiddel dat tot op heden nog niet bestond.

Céline Peroni van de Europese Commissie zag in de toolkit een “tastbaar en concreet antwoord” voor de uitdagingen die ze tegenkomt in sommige van de projecten die ze leidt. Myriam Mwizerwa van de Internationale Organisatie voor Migratie (IOM) gaf aan dat het vermogen om te communiceren mensen verantwoordelijkheidsgevoel geeft, ze in staat stelt om in het dagelijks leven uit de voeten te kunnen” (wat precies het doel van de toolkit is). Gert Westerveen verklaarde dat de Hoge Commissaris voor de Vluchtelingen van de Verenigde Naties (UNHCR) “uiterst positief staat ten opzichte van deze toolkit, ontwikkeld door de Programma voor het Taalbeleid van de Raad van Europa”. In haar positieve reactie op het instrument benadrukte Cécile Thoreau afsluitend hoe nauw het werk van de Raad van Europa aansluit bij haar activiteiten binnen de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO).

Na de presentatie

Zowel de vertegenwoordigers van internationale organisaties als een groot aantal deelnemers hebben het voornemen uitgesproken om actief informatie te verspreiden over de toolkit – die de facto een website is, (www.coe.int/lang-refugees), beschikbaar in zeven talen en opgebouwd uit 57 tools en talloze andere hulpmiddelen die nuttig kunnen zijn voor zowel vrijwilligers als organisaties die taalkundige ondersteuning bieden.

 

 Lijst van deelnemende organisaties bij de presentatie (pdf)

 Selectie foto’s van de presentatie van de toolkit