Текст који је израдио Савет Европе и који се користи с његовим допуштењем. Овај незванични превод штампан је у договору са Саветом Европе, али представља искључиву одговорност преводиоца.

 

Children’s rights / Droits des enfants / Дечија права

Конвенциjа за заштиту људских права и основних слобода - ETS No. 5

Пасош за твоја права (2013)

Ја имам права, ти имаш права, он/она има права… (2013) A4 leaflet


Human rights education / L'éducation aux droits de l’homme / Образовање о људским правима

Human Rights and Democracy Start with Us - Charter for All - Brochure

Human Rights and Democracy Start with Us - Charter for All - Guidelines for educators


Child participation / La participation des enfants / Учешће деце


Sexual violence / La violence sexuelle / Сексуално насиље

Конвенција Савјета Европе о заштити дјеце од сексуалног искориштавања и сексуалне злоупотребе - ETS No. 201

Lanzarote Convention information leaflet

So, this is sexual abuse? - Leaflet

Saopštenje Predsedavajućeg i Potpredsedavajuće Lanzarote komiteta o unapredjenju zaštite dece od seksualnog iskorišćavanja i zlostavjanja u vreme pandemije COVID-19

Kiko and the Hand - TV spot

Kiko and the Hand - Book

Kiko and the Hand - A4 Guidelines for Parents

Kiko and the Hand - Posters (Secret, Touch, Talk, Book)

Kiko and the Hand - Prints (Secret, Touch, Talk, Book)

 Radio Belgrade 1 interview with Mikaël Poutiers (in Serbian)

Congress of Local and Regional Authorities’ toolkit to stop sexual violence against children

Kiko and the Manymes / Kiko i Mnogomene / Кико и Многомоjи - Book

Kiko and the Manymes / Kiko i Mnogomene / Кико и Многомоjи - Guidelines

Kiko and the Manymes / Kiko i Mnogomene / Кико и Многомоjи - TV spot

 


Violence (other) / La violence (autre) / Насиље  (друго)

Савет Европе: Конвенција о спречавању и борби против насиља над женама и насиља у породици - ETS No. 210

Konvencija Saveta Evrope o borbi protiv trgovine ljudima - ETS No. 197

Evropska konvencija o sprečavanju mučenja i nečovečnih ili ponižavajućih kazni ili postupaka - ETS No. 126


Corporal punishment and positive parenting / Le châtiment corporel et la parentalité positive / Телесно кажњавање и позитивно родитељство


Child-friendly justice / Une justice adapté aux enfants / Правосуђе наклоњено деци


Child-friendly healthcare and child-friendly social services / Les soins de santé et les services sociaux adaptés aux enfants / Здравствена нега наклоњена деци и социјалне службе наклоњене деци

Preporuka CM/Rec (2011)12 Komiteta ministara državama članicama o dečjim pravima i socijalnim uslugama prilagođenim deci i porodicama - Recommendation CM/Rec(2011)12 on children’s rights and social services friendly to children and families


Children in alternative care / La prise en charge alternative des enfants / Деца под алтернативним старањем

Препорука (2005)5 Комитета министара државама чланицама о правима деце смештеним у институцијама - Rec/CM(2005)5 on the rights of children living in residential institutions


Children and the Internet / Les enfants et l’Internet / Деца и интернет

Upoznaj se sa pravima koje imaš u digitalnom okruženju - Leaflet

Научите о својим правима у дигиталном окружењу - Leaflet

Preporuka Komiteta ministara državama članicama o Smernicama za poštovanje, zaštitu i ostvarivanje prava deteta u digitalnom okruženju (CM/Rec(2018)7)

Through the Wild Web Woods - game