Teksten stammer fra og er godkjent av Europarådet. Denne ikke-offisielle oversettelsen er utgitt i regi av Europarådet, men er oversetterens udelte ansvar.

 

Children’s rights / Droits des enfants / Barns rettigheter

Håndbok for barn og unge om Europarådets strategi for barns rettigheter (2022-2027) - Brochure

Europarådets stategi for barns rettigheter - Rome Strategy (2022 - 2027)

Bagádus mánájda ja nuorajda Europaráde strategijja mánáj rievtesvuodaj vuoksjuj (2022-2027) - Lule Sámi - Brochure

Konvensjon om beskyttelse av menneskerettighetene og de grunnleggende friheter med endringer - ETS No. 5

Pass til dine rettigheter (2013)

"Jeg har rettigheter" - A4 leaflet


Human rights education / L'éducation aux droits de l’homme / Opplæring i menneskerettigheter

Democracy and Human Rights: start with us - Brochure


Child participation / La participation des enfants / Barns medvirkning


Sexual violence / La violence sexuelle / Seksuell vold

Congress of Local and Regional Authorities’ toolkit to stop sexual violence against children

Kiko og MangeMegene - Boken for barn i alderen 4-7 år

Kiko og MangeMegene - Tips for tips til foreldre


Violence (other) / La violence (autre) / Vold (andre former)

Europarådets konvensjon om forebyggelse og bekjempelse av vold mot kvinner og vold i nære relasjoner - ETS No. 210

Europarådets konvensjon om tiltak mot menneskehandel - ETS No. 197

Europeisk konvensjon om forebyggelse av tortur og umennesklig eller nedverdigende behandling eller straff - ETS No. 126


Corporal punishment and positive parenting / Le châtiment corporel et la parentalité positive / Fysisk avstraffelse og positive oppdragelsesmetoder


Child-friendly justice / Une justice adapté aux enfants / Rettsvesen som ivaretar barn


Child-friendly healthcare and child-friendly social services / Les soins de santé et les services sociaux adaptés aux enfants / Helsevesen og sosialhjelp som ivaretar barn


Children in alternative care / La prise en charge alternative des enfants / Barn i alternativ omsorg


Children and the Internet / Les enfants et l’Internet / Barn og internett