Dokumentas parengtas ir naudojamas Europos Tarybai sutikus. Tai yra neoficialus vertimas, kurį skelbia Europos Taryba ir už kurio tikslumą atsako vertėjas.

 

Children’s rights / Droits des enfants / Vaikų teisės

Žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos Konvencija (ETS No. 5)

Europos Konvencija dėl vaiko teisių įgyvendinimo (ETS No. 160)

Vaiko teises reglamentuojančios Europos teisės adovas - Handbook on European Law relating to the rights of the child - Book

Tavo teisių pasas (2013) - Passport

"Aš turiu teises" A4 leaflet


Human rights education / L'éducation aux droits de l’homme / Švietimas žmogaus teisių klausimais


Child participation / La participation des enfants / Vaikų dalyvavimas


Sexual violence / La violence sexuelle / Seksualinis smurtas

Europos Tarybos Konvencija dėl vaikų apsaugos nuo seksualinio išnaudojimo ir seksualinės prievartos prieš juos (ETS No. 201)

Congress of Local and Regional Authorities’ toolkit to stop sexual violence against children


Violence (other) / La violence (autre) / Smurtas (kita)

Europos Tarybos Konvencija dė smurto prieš moteris ir smurto šeimoje prevencijos ir kovos su juo (ETS No. 210)

Europos Konvencija prieš kankinimą ir kitokį žiaurų, nežmonišką ar žeminantį elgesį ir baudimą (ETS No. 126)


Corporal punishment and positive parenting / Le châtiment corporel et la parentalité positive / Fizinės bausmės ir teigiamas auklėjimas


Child-friendly justice / Une justice adapté aux enfants / Vaikui palankus teisingumas


Child-friendly healthcare and child-friendly social services / Les soins de santé et les services sociaux adaptés aux enfants / Vaikams palanki sveikatos apsauga ir vaikams palankios socialinės paslaugos 


Children in alternative care / La prise en charge alternative des enfants / Vaikai alternatyvios globos įstaigose

Ministrų komiteto rekomendacija REC(2005)5 valstybėms narėms dėl globos įstaigose gyvenančių vaikų teisių - (CM/Rec(2005)5)

Children and young people in care: Discover your rights !

Securing children's rights: A Guide for professionals working in alternative care


Children and the Internet / Les enfants et l’Internet / Vaikai ir internetas

Ministrų komiteto rekomendacija Valstybėms narėms dėl gairių, siekiant gerbti, ginti ir įgyvendinti vaiko teises skaitmeninėje aplinkoje (CM/Rec(2018)7)