Šo materiālu izstrādājusi un ļāvusi izmantot Eiropas Padome. Neoficiālais tulkojums ir publicēts, pamatojoties uz vienošanos ar Eiropas Padomi, tomēr pilnu atbildību par to uzņemas tulkotājs.

 

Children’s rights / Droits des enfants / Bērnu tiesības

Cilvēktiesību un pamatbrīvību aizsardzības konvencija (ETS No. 5)

Eiropas Konvencija par bērnu tiesību īsmantošanu (ETS No. 160)

Tavu tiesibu Pase - Passport

"Man ir tiesības" - Brochure

Rokasgrāmata par Eiropas tiesību aktiem bērnu tiesību jomā - Handbook on European Law relating to the rights of the child - Book


Human rights education / L'éducation aux droits de l’homme / Cilvēktiesību izglītība


Child participation / La participation des enfants / Bērnu līdzdalība


Sexual violence / La violence sexuelle / Seksuālā vardarbība

Kiko and the Hand - Video

Tell someone you trust - video

Congress of Local and Regional Authorities’ toolkit to stop sexual violence against children


Violence (other) / La violence (autre) / Vardarbība (cita)

Eiropas Padomes Konvencija par vardarbības pret sievietēm un vardarbības ăimenē novēršanu un apkarošanu (ETS No. 210)

Eiropas Padomes Konvencija par cīņu pret civēlku tierdzniecību (ETS No. 197)

Eiropas Konvencija par spīdzināšanas un necilvēcīgas vai pazemojošas rīcības vai soda novēršanu(ETS No. 126)


Corporal punishment and positive parenting / Le châtiment corporel et la parentalité positive / Miesas sodi un pozitīva audzināšana ģimenē


Child-friendly justice / Une justice adapté aux enfants / Bērnam draudzīgs taisnīgums

Ministru komitejas Ieteikums dalībvalstīm par ieslodzītu vecāku bērniem - CM/Rec(2018)5


Child-friendly healthcare and child-friendly social services / Les soins de santé et les services sociaux adaptés aux enfants / Bērnam draudzīga veseļības aprūpe un bērnam draudzīgi sociālie pakalpojumi 


Children in alternative care / La prise en charge alternative des enfants / Bērni un alternatīvā aprūpe

Ministru komitejas Ieteikums dalībvalstīm Nr. Rec (2005) 5 par to bērnu tiesībām, kuri dzīvo bērnu aprūpes iestādēs - (CM/Rec(2005)5)


Children and the Internet / Les enfants et l’Internet / Bērni un internets

Pastaiga Wild Web Woods - Game