ტექსტი შემუშავებულია ევროპის საბჭოში და გამოიყენება მისივე ნებართვით. ეს არაოფიციალური თარგმანი ქვეყნდება ევროპის საბჭოსთან შეთანხმებით, თუმცა მასზე პასუხისმგებელია მხოლოდ თარჯიმანი.

 

Children’s rights / Droits des enfants / ბავშვთა უფლებები

Convention for the proetction of Human Rights and Fundamental Freedoms - ETS N° 5

European Convention on the Exercise of Children's Rights - ETS N° 160

მე მაქვს უფლებები - "I have rights" leaflet


Human rights education / L'éducation aux droits de l’homme / განათლება ადამიანის უფლებათა საკითხებში

Democracy and Human Rights: start with us - Brochure

Democracy and Human Rights: start with us - Guidelines for educators

Democracy and Human Rights: start with us - Posters

Democracy and Human Rights: start with us - Exhibition


Child participation / La participation des enfants / ბავშვის მონაწილეობა


Sexual violence / La violence sexuelle / სექსუალური ძალადობა

ბავშვთა სექსუალური ექსპლუატაციისა და სექსუალური ძალადობისაგან დაცვის ევროპის საბჭოს კონვენცია - ETS N° 201

ლანსაროტის კონვენცია - ბავშვის სექსუალური ძალადობისგან დაცვის გლობალური ინსტრუმენტი /Lanzarote Convention information - leaflet

ლანსაროტის კომიტეტის თავმჯდომარის და მისი მოადგილეების განცხადება COVID-19-ის პირობებში ბავშვთა სექსუალური ექსპლუატაციისა და ძალადობისგან დაცვაზე მიმართული ძალისხმევის გაძლიერების თაობაზე

Congress of Local and Regional Authorities’ toolkit to stop sexual violence against children

კიკო და ხელი - Kiko and the Hand and ასწავლეთ თქვენს შვილს ქვედა საცვლების შესახებ წესი - Instructions for parents

უთხარით ვისაც ენდობით / Tell someone you trust - leaflet

Kiko and the Manymes / კიკო და ბევრიმე - Book

Kiko and the Manymes / კიკო და ბევრიმე - Guidelines

Kiko and the Manymes / კიკო და ბევრიმე - TV spot


 Violence (other) / La violence (autre) / ძალადობა (სხვა სახის)

Council of Europe Convention against Trafficking in Human Beings - ETS N° 197

Council of Europe Convention on preventing and combating violence against women and domestic violence - ETS N° 210

European Convention for the Prevention of Torture and Inhuman or Degrading Treatment or Punishment - ETS N° 126


Corporal punishment and positive parenting / Le châtiment corporel et la parentalité positive / ფიზიკური დასჯა და პოზიტიური მშობლობა


Child-friendly justice / Une justice adapté aux enfants / ბავშვზე მორგებული მართლმსაჯულება


Child-friendly healthcare and child-friendly social services / Les soins de santé et les services sociaux adaptés aux enfants / ბავშვზე მორგებული ჯანდაცვა და ბავშვზე მორგებული სოციალური მომსახურებები


Children in alternative care / La prise en charge alternative des enfants / ბავშვები ალტერნატიული ზრუნვის ქვეშ


Children and the Internet / Les enfants et l’Internet /  ბავშვები და ინტერნეტი

„გაიგეთ ციფრულ გარემოში თქვენი უფლებების შესახებ“ - Leaflet

ბავშვების აღზრდა ციფრული ტექნოლოგიების ეპოქაში: გზამკვლევი მშობლებისთვის (Digital parenting guide) and video tutorials:

  1. Online protection of children
  2. Sextortion
  3. Sexting
  4. Sex-chatting
  5. Grooming
  6. Sexualised images used in revenge (revenge porn)

მინისტრთა კომიტეტის რეკომენდაცია წევრი სახელმწიფოებისადმი ციფრულ გარემოში ბავშვის უფლებების პატივისცემის, დაცვის და განხორციელების სახელმძღვანელო პრინციპების შესახებ - CM/Rec(2018)7

Through the Wild Web Woods - game