Текст, произхождащ от и използван с разрешението на Съвета на Европа. Този неофициален превод се публикува на основата на споразумение със Съвета на Европа, но на отговорност единствено на преводача

 

Children’s rights / Droits des enfants / Права на децата

Стратегия на Съвета на Европа за правата на детето (2016-2021) - Sofia Strategy

Конвенция за защита правата на човека и основните свободи - ETS No. 5


Human rights education / L'éducation aux droits de l’homme / Образование по правата на човека

Пътешествие през вселената на Голяма Европа (2013) - Brochure

Democracy and Human Rights: start with us - Brochure


Child participation / La participation des enfants / Участие на децата


Sexual violence / La violence sexuelle / Сексуално насилие

Конвенция на Съвета на Европа за закрила на децата срещу сексуална експлоатация и сексуално насилие - CETS 201

КИКО И РЪКАТА - Book

Кико и ръката: Запознайте детето си с Правилото на бельото - Guidelines for parents A4

Кико и ръката: Запознайте детето си с Правилото на бельото - Guidelines carré

Кико и ръката: Говорете с децата си и се погрижете те да могат да говорят с вас - Postcard

Кико и ръката: Добрите тайни те правят щастлив, лошите – не - Posters

Кико и ръката: Добрите тайни те правят щастлив, лошите – не - Prints

Кико и ръката: Ако докосването им е неприятно, значи е нередно - Top expos

Congress of Local and Regional Authorities’ toolkit to stop sexual violence against children


Violence (other) / La violence (autre) / Насилие (друго)

Конвенция на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие - ETS 210

Конвенция на Съвета на Европа за борба с трафика на хора - ETS No. 197

Европейска конвенция за предотвратяване на истезанията и нечовешкото или унизително отнасяне или наказание - ETS 126


Corporal punishment and positive parenting / Le châtiment corporel et la parentalité positive / Телесни наказания и позитивно родителство


Child-friendly justice / Une justice adapté aux enfants / Правосъдие, съобразено с интересите на детето

Насоки на Комитета на министрите на Съвета на Европа за правосъдие, съобразено с интересите на детето - Book


Child-friendly healthcare and child-friendly social services / Les soins de santé et les services sociaux adaptés aux enfants / Здравни грижи и социални услуги, съобразени с интересите на детето


Children in alternative care / La prise en charge alternative des enfants / Алтернативни грижи за деца

Деца и млади хора в грижа. Научете повече за правата си! - Booklet

Гарантиране зачитането на правата на децата, настанени в специализирани институции - "residential institutions" Brochure


Children and the Internet / Les enfants et l’Internet / Децата и Интернет

Препоръка на Комитета на министрите до държавите членки относно Насоки за зачитане, защита и осъществяване на правата на детето в цифровата среда (CM/Rec(2018)7)

Ръководството за интернет грамотност - Book