European Commission against Racism and Intolerance (ECRI)


Eiropas Padomes Komisija pret rasismu un neiecietību publicē jaunu ziņojumu par Latviju

Strasbūra, 2012. gada 21. februāris - Eiropas Komisija pret rasismu un neiecietību (ECRI) šodien publicējusi jaunu ziņojumu par Latviju. ECRI priekšsēdētāja pienākumu izpildītājs Fransuā Santandželo atzīmējis, ka, lai gan vērojama pozitīva attīstība, atsevišķi jautājumi joprojām raisa bažas: pirmām kārtām, ievērojami budžeta samazinājumi, kas ietekmē Tiesībsarga biroju, un, otrām kārtām, romu situācija.

Cilvēktiesību biedrībām un nodibinājumiem tagad ir tiesības, ar personas piekrišanu, pārstāvēt indivīdus tiesā. Nodrošināta policijas profesionālā sagatavošana diskriminācijas un naida noziegumu apkarošanas jomā. Veikti pasākumi, lai uzlabotu izglītības kvalitāti latviešu valodā etnisko minoritāšu bērniem un nodrošinātu iespēju romu bērniem mācīties vispārējās plūsmas klasēs.

Tomēr naida kurināšana tiek interpretēta ļoti šauri. Tiesībsarga biroja budžets ir krasi samazināts. Īpašo uzdevumu ministra sabiedrības integrācijas lietās sekretariāts ticis likvidēts. Ievērojami stingrāki nosacījumi attiecināti uz valsts valodas lietošanas politiku. Romi joprojām ir viena no visvairāk diskriminētajām grupām Latvijas sabiedrībā. Nav veikti pasākumi, lai atvieglotu naturalizācijas procesu bērniem, kuri dzimuši Latvijā pēc 1991. gada "nepilsoņu" vecākiem. "Nepilsoņu" pensiju aprēķināšanas kārtība raisa bažas par nevienlīdzīgu attieksmi.

Šajā ziņojumā ECRI ir sniegusi vairākas rekomendācijas varas iestādēm, trīs no kurām ir īstenojamas prioritārā kārtā un to izpildi ECRI pārbaudīs pēc diviem gadiem:

  • piešķirt Tiesībsarga birojam pietiekamus līdzekļus un cilvēkresursus, un uzlabot šīs institūcijas pieejamību dažādās valodās un dažādos Latvijas reģionos;
  • koncentrēt uzmanību uz Sabiedrības integrācijas politikas pamatnostādnēm par diskriminācijas novēršanu un atvērtas un integrētas sabiedrības izveidi. Nodrošināt pietiekamus un savlaicīgi piešķirtus finanšu resursus un visu programmas īstenošanā iesaistīto pušu saskaņotu rīcību un līdzdalību;
  • slēgt visas atlikušās speciālās klases romiem, integrēt romu skolēnus vispārējās plūsmas klasēs un risināt jautājumu par romu bērnu lielo skaitu speciālajās skolās.

Šis ziņojums, tostarp valdības apsvērumi, ir pieejams šeit. Tas tika sagatavots pēc ECRI kontaktvizītes Latvijā 2011. gada aprīlī [preses relīze - 12.04.2011] un ietver notikumus līdz 2011. gada 22. jūnijam.

ECRI ir Eiropas Padomes cilvēktiesību institūcija, kuru veido neatkarīgi eksperti, kuri uzrauga problēmas saistībā ar rasismu un diskrimināciju, kuras pamatā ir etniskā izcelsme, ādas krāsa, tautība, reliģija vai valoda, kā arī ar ksenofobiju, antisemītismu un neiecietību. ECRI sagatavo ziņojumus un sniedz rekomendācijas dalībvalstīm.

Vairāk informācija var iegūt ECRI mājas lapā: www.coe.int/ecri

Kontaktinformācija presei: Stefano Valenti, Tel: +33 (0)3 90 21 43 28, stefano.valenti@coe.int