Culture, Heritage and Diversity


Rules of the Landscape Award of the Council of Europe

Linguistic versions*


Albanian


Armenian


Basque


Bulgarian


Catalan


Croatian


Czech


Danish


Dutch


English


Estonian


Finnish


French


Galician


Georgian


German


Greek


Hungarian


Icelandic


Italian


Latvian


Lithuanian


Macedonian


Moldavian


Montenegrin


Norwegian


Polish


Portuguese


Romanian


Russian


Serbian


Slovakian


Slovenian


Spanish


Swedish


Turkish


Ukrainian


Valencien


 

* Council of Europe official versions : English and French.