Web Content Display Web Content Display

Dhuna ndaj grave nuk është vetëm një shkak por edhe pasojë e pabarazisë midis grave dhe burrave. Ajo shkel dhe bën të pavlerë qasjen nga gratë dhe vajzat në të drejtat e tyre njerëzore dhe liritë themelore. Që nga vitet 1990, kjo gjë është shprehur qartë në dokumentet kryesore ndërkombëtare si Deklarata e Kombeve të Bashkuara mbi Eliminimin e Dhunës ndaj Grave, Platforma e Pekinit për Veprim dhe Rekomandimi i Përgjithshëm Nr. 35 i Komitetit të CEDAW të Kombeve të Bashkuara mbi dhunën me bazë gjinore ndaj grave.

Duke përforcuar këtë njohje, Konventa e Stambollit e bëri atë parimin e saj themelor. Në kuadrin e çrrënjosjes së dhunës ndaj grave dhe dhunës në familje në kontekstin e arritjes së barazisë gjinore në ligj dhe në praktikë, ajo njeh natyrën strukturore të një dhune të tillë dhe është një mjet kritik për përparimin e barazisë së grave me burrat. Strategjia e Këshillit të Evropës për Barazinë Gjinore 2018-2023 thekson dhunën ndaj grave si një pengesë kryesore për barazinë gjinore. Parandalimi dhe luftimi i dhunës ndaj grave dhe shtëpisë është një nga pesë objektivat e saj strategjikë.


 Dhuna ndaj grave mbetet një nga shprehjet më të theksuara të marrëdhënieve të pabarabarta të pushtetit midis grave dhe burrave. Ajo është një shkelje e të drejtave të njeriut të grave dhe një pengesë e madhe për barazinë gjinore.


Dhuna ndaj grave dhe dhuna në familje nuk mund të adresohen pa shikuar çështjet e barazisë gjinore. Kjo është arsyeja pse Konventa e Stambollit flet për natyrën "gjinore" të dhunës ndaj grave ose të "dhunës me bazë gjinore ndaj grave". Ajo adreson format e dhunës që drejtohen ndaj grave sepse ato janë gra dhe / ose prekin gratë në mënyrë proporcionale.

 


Konferenca: Barazia gjinore dhe Konventa e Stambollit: Një dekadë veprimtari, 11 maj 2021

Tema e konferencës që shënon përvjetorin e Konventës së Stambollit demonstron kontributin që Konventa e Stambollit po jep në përparimin e barazisë gjinore. Kjo konferencë thekson nevojën për të trajtuar rrënjët e pabarazisë gjinore dhe dhunës ndaj grave duke luftuar stereotipet gjinore dhe seksizmin mbi bazën e gamës së plotë të standardeve të Këshillit të Evropës, përfshirë Rekomandimin e Këshillit të Evropës për Parandalimin dhe Luftimin e Seksizmit.

Konferenca është e hapur për publikun dhe do të transmetohet drejtpërdrejt. Regjistrimi i saj do të vihet në dispozicion.

 

 

 

Web Content Display Web Content Display

 Konventa e Stambollit

 Monitorimi i vendeve anëtare

 Infografikë dhe broshurë mbi katër shtyllat e Konventës së Stambollit: parandalimi, mbrojtja, ndjekja penale dhe politikat e bashkërenduara.