Party to

 • Budapest Convention
 • Istanbul Convention
 • Lanzarote Convention
 • Protocol on Xenophobia and Racism

  Cyberharassment, violations of privacy, cybercrime, actual violence

 

Provisions of the Criminal Code and Law 20/2014

Law 20/2014, of 16 October, regulating electronic contracting and operators developing their economic activity in a digital space.
 • Article 9. Règim general de responsabilitat dels operadors (General liability of servers)
 • Article 39. Responsabilitat (Liability)
   

Criminal Code

Legislative decree of 29-4-2015, publishing the revised organic Law 9/2005 of 21 February, of the Criminal Code.

Main dispositions of the Criminal Code that are used by the judges to incriminate cybercrime:

Títol preliminar. Les garanties penals i l’aplicació de la llei penal (preliminar title: criminal law principles and territorial field of application of criminal law)

 • Article 8. Aplicació de la llei penal en l’espai (territorial field of aplication of criminal law)

Llibre primer. Part general Títol I. La infracció penal. Capítol primer. Regles generals sobre delictes i contravencions penals. (General rules on crimes)

 • Article 19. Provocació (provocation)

Títol III. Conseqüències accessòries del delicte referides a les persones físiques o a les persones jurídiques (consequences of crimes aplicable to physical or legal persons)

 • Article 71. Altres conseqüències (other consequences)

Títol IX. Delictes contra l’honor (crimes against honor)

 • Article 172. Calúmnia (calumny)
 • Article 173. Difamació (libel)
 • Article 174. Injúria (insult)
 • Article 175. Concepte de publicitat (concept of publicity)
 • Article 176. Responsabilitat civil solidària (indivisible civil liability)
 • Article 177. Retractació (retraction)
 • Article 178. Publicació de la sentència (publication of a judgement)
 • Article 180. Calúmnia i difamació en judici (calumny and libel action during a judicial procedure)

Títol X. Delictes contra la intimitat i la inviolabilitat de domicili Capítol primer. Descobriment i revelació de secrets (crimes against privacy and the inviolability of home; chapter I: uncovering and revealing private/Secret information)

 • Article 182. Descobriment de secrets (revealing secrets)
 • Article 183. Escoltes il·legals i conductes afins (illegal phone tapping and similar behaviours)
 • Article 184. Obtenció o ús il·lícit de dades personals automatitzades (illegal use or obtention of automatized data)
 • Article 185. Qualificació per la revelació (revelation)
 • Article 186. Dades especialment protegides (specially protected data)
 • Article 209. Estafa qualificada (qualified fraud)
 • Article 210. Estafa informàtica (informatic fraud)
 • Article 225. Danys informàtics (informatic damage)

Títol XII. Delictes contra l’ordre socioeconòmic. Capítol segon. Delictes contra la propietat intel·lectual i industrial. Capítol tercer. Delictes relatius al mercat i als consumidors. (crimes against the socio-economical order, chapter II: crimes against intellectual propertery, chapter III: crimes against the market and consumers)

 • Article 229. Delictes contra la propietat intellectual (crimes against intellectual property)
 • Article 230. Delictes contra els drets de patent o models d’utilitat (Crimes against copyright)
 • Article 231. Delictes contra els drets de marc (crimes against registered brand rights)
 • Article 236. Indicacions enganyoses (false information)
 • Article 237. Engany al consumidor (fraud to the consumer)

Capítol quart. Delictes contra l’activitat mercantil de les empreses. (crimes against companies activities)

 • Article 241. Empresa fictícia (fictitious companies)
 • Article 243. Ús fraudulent de targeta de crèdit (fraud on Credit card)

Capítol setè. Delictes contra les garanties dels drets fonamentals.

 • Article 349. Delicte contra la inviolabilitat de la correspondència (crime against the inviolability of correspondence)

Títol XXIII. Delictes contra la seguretat en el tràfic jurídic. Capítol segon. Falsedat de documents, d’enregistraments tècnics i de dades informàtiques. Secció tercera. Falsedat de dades informàtiques. Capítol tercer. Falsedats personals. (crimes against legal safety - false documents and data, registrations, false electronic data)

 • Article 432. Actes preparatoris punibles (preparatory illegal acts)
 • Article 446. Creació o alteració de dades informàtiques (creation or alteration of electronical data)
 • Article 447. Ús de dades informàtiques falses o alterades (use of false or modified electronical data)
 • Article 448. Usurpació de la identitat (identity theft)

Llibre tercer. Contravencions penals Títol II. Contravencions penals contra el patrimoni.

 • Article 482. Defraudacions (Defraudations)

  Online child sexual exploitation and abuse of children

 

Provisions of the Criminal Code

Criminal code

Títol VII. Delictes contra la llibertat sexual. Capítol quart. Delictes relatius a la pornografia i les conductes de provocació sexual (crimes against sexual freedom; chapter 4 : Pornography and sexual provocation).

 • Article 155. Utilització de menors i incapaços per a la pornografia (use of minors or incapacitated persons for pornography)
 • Article 156. Exhibicionisme (exhibitionism)
 • Article 157. Difusió de pornografia entre menors d’edat (pornography diffusion amongst minors

 Hate crime

 

No information available yet.