Tekst wytworzony przez Radę Europy i do użytku za zgodą Rady Europy. To nieoficjalne tłumaczenie zostało opublikowane z zaangażowaniem Rady Europy, ale na wyłączną odpowiedzialność tłumacza.

 

Children’s rights / Droits des enfants / Prawa dzieci

Strategia Rady Europy na rzecz praw dziecka (2016-2021) - Sofia Strategy

Konwencja o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności - ETS No. 160

Paszport do Twoich praw (2013)

"Ja mam prawo" - A4 leaflet


Human rights education / L'éducation aux droits de l’homme / Edukacja w zakresie praw człowieka


Child participation / La participation des enfants / Uczestnictwo dzieci


Sexual violence / La violence sexuelle / Przemoc seksualna

Konwencja Rady Europyo ochronie dzieci przed seksualnym wykorzystywaniem i niegodziwym traktowaniem w celach seksualnych - ETS No. 201

Tell someone you trust - Video

Congress of Local and Regional Authorities’ toolkit to stop sexual violence against children


Violence (other) / La violence (autre) / Przemoc (inna)

Konwencja Rady Europy o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej - ETS No. 210

Konwencja Rada Europy w sprawie działań przeciwko handlowi ludźmi - ETS No. 197

Europejska konwencja o zapobieganiu torturom oraz nieludzkiemu lub poniżającemu traktowaniu albo karaniu - ETS No. 126


Corporal punishment and positive parenting / Le châtiment corporel et la parentalité positive / Karanie cielesne i pozytywne rodzicielstwo

Zakaz kar cielesnych wobec dzieci: Pytania i odpowiedzi Book

Zakaz kar cielesnych:wobec dzieci: kluczowe zagadnienia Brochure


Child-friendly justice / Une justice adapté aux enfants / Wymiar sprawiedliwości przyjazny dziecku

Praktyczny przewodnik: Practical Guide: Monitoring places where children are deprived of liberty (DCI - Belgium) (2016) 

Wytyczne Komitetu Ministrów Rady Europy w sprawie wymiaru sprawiedliwości przyjaznego dzieciom Book


Child-friendly healthcare and child-friendly social services / Les soins de santé et les services sociaux adaptés aux enfants / Opieka zdrowotna i słuzby socjalne przyjazne dziecku


Children in alternative care / La prise en charge alternative des enfants / Dzieci znajdujące się w pieczy zastępczej 

Dzieci i młodzież w opiece zastępczej: Odkryjcie swoje prawa! Booklet

Zalecenie Rec(2005)5 Komitetu Ministrów dla państw członkowskich w sprawie praw dzieci przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych CM/Rec (2005)5

Raport Wyjaśniający  CM/Rec(2005)5 explanatory report


Children and the Internet / Les enfants et l’Internet / Dzieci i Internet

Through the Wild Web Woods - game