Euroopa Nõukogust pärit ja selle loaga kasutatud tekst. Käesolev mitteametlik tõlge avaldatakse Euroopa Nõukogu korraldusena, kuid üksnes tõlkija ainuvastutusel.

 

Children's rights / Droits des enfants /Laste õigused

Inimõiguste ja põhivabaduste kaitse konventsioon (ETS No. 5)

Lapse õiguste euroopa konventsioon (ETS No. 160)

Reis Suur-Euroopa universumis (2013) - Booklet


Human rights education / L'éducation aux droits de l’homme / Inimõiguste alane haridus


Child participation / La participation des enfants / Laste osalemine

Ministrite Komitee soovitus nr CM/Rec(2012)2 liikmesriikidele alla 18-aastaste noorte ja laste osaluse kohta - CM/Rec(2012)2

Euroopa Nõukogu Ministrite Komitee soovitus CM/Rec(2010)7 liikmesriikidele Euroopa Nõukogu kodanikuhariduse ja inimõiguste hariduse harta kohta - CM/Rec(2010)7


Sexual violence / La violence sexuelle / Seksuaalne vägivald

Laste kaitset seksuaalse ärakasutamise ja seksuaalse kuritarvitamise eest käsitlev Euroopa Nõukogu konventsioon (CETS No. 201)

Tell someone you trust - video

Congress of Local and Regional Authorities’ toolkit to stop sexual violence against children


Violence (other) / La violence (autre) / (Muu) vägivald

Euroopa Nõukogu naistevastase vägivalla ja perevägivalla ennetamise ja tõkestamise konventsioon(CETS No. 210)

Piinamise ja ebainimliku või alandava kohtlemise või karistamise tõkestamise Euroopa konventsioon(ETS No. 126)


Corporal punishment and positive parenting / Le châtiment corporel et la parentalité positive / Kehaline karistamine ja positiivne lastekasvatus

Laste kehalise karistamise kaotamine - Küsimused ja vastused - Q & A

Positiivset lastekasvatust toetav poliitika - A4 leaflet


Child-friendly justice / Une justice adapté aux enfants / Lastesõbralik õigussüsteem

Euroopa Nõukogu ministrite komitee suunised lapsesõbraliku õigusemõistmise kohta - Book


Child-friendly health care and child-friendly social services / Lastesõbralik tervishoid ja lastesõbralikud hoolekandeteenused


Children in alternative care / La prise en charge alternative des enfants / Vahelduvhoolduses lapsed

Asendushooldusel olevad lapsed ja noored - Tutvu oma õigustega! - Booklet

Laste õiguste tagamine - Asendushoolduses töötavate kutseliste töötajate juhend - Booklet

Mk Soovitus Liikmesriikidele Rec(2005)5 Hoolekandeasutustes Kasvavate Laste Õiguste Kohta - CM/Rec(2005)5


Children and internet / Les enfants et l'Internet / Lapsed ja internet