Deze tekst is afkomstig van de Raad van Europa, die toestemming heeft verleend voor het gebruik ervan. Het is een niet-officiële vertaling die is gepubliceerd in overleg met de Raad van Europa, maar waarvan de verantwoordelijkheid bij de vertaler ligt.

 

Children's rights / Droits des enfants / Rechten van het kind

Verdrag tot Bescherming van de Rechten van de Mens en de Fundamentele Vrijheden - ETS No. 5

Handboek over het Europese recht inzake de rechten van het kind - Handbook on European Law relating to the rights of the child - Book


Human rights education / L'éducation aux droits de l'home / Mensenrechteneducatie

Kompas - Compasito


Child participation / La participation des enfants / Kinderparticipatie


Sexual violence / La violence sexuelle / Seksueel geweld

Verdrag van de Raad van Europa inzake de bescherming van kinderen tegen seksuele uitbuiting en seksueel misbruik - CETS n. 201

Verdrag van de Raad van Europa inzake de bescherming van kinderen tegen seksuele uitbuiting en seksueel misbruik - A4 Leaflet

Kiko and the Hand - Book

Kiko and the Hand - A4 Guidelines

Kiko and the Hand - Posters (Secret, Touch, Talk, Book)

Kiko and the Hand - Prints (Secret, Touch, Talk, Book)

Kiko and the Hand - TV spot

Congress of Local and Regional Authorities’ toolkit to stop sexual violence against children


Violence (other / La violence (autre) / Geweld (overig)

Verdrag van de Raad van Europa inzake het voorkomen en bestrijden van geweld tegen vrouwen en huiselijk geweld - ETS No. 210

Verdrag van de Raad van Europa inzake bestrijding van mensenhandel - ETS No. 197

Europees Verdrag ter voorkoming van Foltering en Onmenselijke of Vernederende Behandeling of Bestraffing - ETS No. 126


Corporal punishment and positive parenting / Le châtiment corporel et la parentalité positive / Lijfstraffen en positief ouderschap


Child-friendly justice / Une justice adapté aux enfants / Kindvriendelijke rechtspraak

Richtsnoeren van het Comité van Ministers van de Raad van Europa voor kindvriendelijke justitie - Book


Child-friendly healthcare and child-friendly social services / Les soins de santé et les services sociaux adaptés aux enfants / Kindvriendelijke gezondheidszorg en sociale diensten

"Austerity Bites: Children's voices" project:


Alternative care / La prise en charge alternative des enfants / Kinderen in de alternatieve zorg


Children and the Internet / Les enfants et l’Internet / Kinderen en internet

Aanbeveling CM/Rec(2018)7 van het Comité van Ministers aan de lidstaten inzake Richtlijnen voor de eerbiediging, bescherming en naleving van de rechten van het kind in de digitale omgeving

Through the Wild Web Woods - Game