Deze tekst is afkomstig van de Raad van Europa, die toestemming heeft verleend voor het gebruik ervan. Het is een niet-officiële vertaling die is gepubliceerd in overleg met de Raad van Europa, maar waarvan de verantwoordelijkheid bij de vertaler ligt.

 

Children's rights / Droits des enfants / Rechten van het kind

Verdrag tot Bescherming van de Rechten van de Mens en de Fundamentele Vrijheden - ETS No. 5

Handboek over het Europese recht inzake de rechten van het kind - Handbook on European Law relating to the rights of the child - Book


Human rights education / L'éducation aux droits de l'home / Mensenrechteneducatie

Kompas - Compasito


Child participation / La participation des enfants / Kinderparticipatie


Sexual violence / La violence sexuelle / Seksueel geweld

Verdrag van de Raad van Europa inzake de bescherming van kinderen tegen seksuele uitbuiting en seksueel misbruik - CETS n. 201

Verdrag van de Raad van Europa inzake de bescherming van kinderen tegen seksuele uitbuiting en seksueel misbruik - A4 Leaflet

Kiko and the Hand - Book

Kiko and the Hand - A4 Guidelines

Kiko and the Hand - Posters (Secret, Touch, Talk, Book)

Kiko and the Hand - Prints (Secret, Touch, Talk, Book)

Kiko and the Hand - TV spot


Violence (other / La violence (autre) / Geweld (overig)

Verdrag van de Raad van Europa inzake het voorkomen en bestrijden van geweld tegen vrouwen en huiselijk geweld - ETS No. 210

Verdrag van de Raad van Europa inzake bestrijding van mensenhandel - ETS No. 197

Europees Verdrag ter voorkoming van Foltering en Onmenselijke of Vernederende Behandeling of Bestraffing - ETS No. 126


Corporal punishment and positive parenting / Le châtiment corporel et la parentalité positive / Lijfstraffen en positief ouderschap


Child-friendly justice / Une justice adapté aux enfants / Kindvriendelijke rechtspraak

Richtsnoeren van het Comité van Ministers van de Raad van Europa voor kindvriendelijke justitie - Book


Child-friendly healthcare and child-friendly social services / Les soins de santé et les services sociaux adaptés aux enfants / Kindvriendelijke gezondheidszorg en sociale diensten

"Austerity Bites: Children's voices" project:


Alternative care / La prise en charge alternative des enfants / Kinderen in de alternatieve zorg


Children and the Internet / Les enfants et l’Internet / Kinderen en internet

Through the Wild Web Woods - Game