Generální tajemník

Generální tajemník je volen Parlamentním shromážděním a po dobu pěti let stojí v čele organizace. Je zodpovědný za strategické plánování a usměrňování pracovního programu Rady a jejího rozpočtu. Organizaci vede a také reprezentuje.
Webová stránka

 

Zástupce generálního tajemníka je rovněž volen Parlamentním shromážděním na pětileté funkční období, a to samostatnou volbou, oddělenou od volby generálního tajemníka.
Webová stránka

 


Výbor ministrů

To je orgán Rady, který činí rozhodnutí; skládá se z ministrů zahraničních věcí každého členského státu nebo jejich stálých diplomatických zastupitelů ve Štrasburku. Výbor ministrů rozhoduje o politice Rady Evropy a schvaluje její rozpočet a program činnosti.
Webová stránka


Parlamentní shromáždění (PACE)

Parlamentní shromáždění se skládá z 306 členů parlamentů 46 členských států; shromáždění volí generálního tajemníka, komisaře pro lidská práva a soudce Evropského soudu pro lidská práva; poskytuje demokratické fórum pro debatu a monitoruje volby; jeho výbory hrají důležitou roli při posuzování aktuálních problémů.
Webová stránka


Kongres místních a regionálních orgánů

Institucí Rady Evropy, odpovědnou za posilování místní a regionání demokracie v jejích 46 členských státech, je Kongres místních a regionálních samospráv. Skládá se ze dvou komor – Komory místních orgánů a Komory regionů – a tří výborů a sdružuje 612 volených představitelů zastupujících přes 150 000 místních a regionálních orgánů. 
Webová stránka


Evropský soud pro lidská práva

To je stálá soudní instituce, jež garantuje všem Evropanům práva, jež zaštiťuje Evropská úmluva o lidských právech. Je otevřená členských státům i jednotlivcům bez ohledu na státní příslušnost.  Signatáři Úmluvy je všech 46 členských států Rady Evropy
Webová stránka


Komisař pro lidská práva

Komisař pro lidská práva se nezávisle zabývá případy porušování lidských práv a upozorňuje na ně.
Webová stránka

 


Konference MNO

Konference zahrnuje zhruba 400 mezinárodních nevládních organizací (MNO) Představuje životně důležitou spojnici mezi politiky a veřejností a jeho prostřednictvím k Radě promlouvá občanská společnost. Práce Rady Evropy ve značné míře těží z odborných znalostí a zkušeností MNO a z jejího přesahu na občany Evropy.
Webová stránka


Globální Spolupráce

Rada Evropy působí v těsné součinnosti s Evropskou unií a spolupracuje s Organizací spojených národů, s Organizací pro bezpečnost a spolupráci v Evropě a s řadou partnerských zemí po celém světě.
 

Did you know?
Eurimages, set up in 1988, is the first European cinema support fund.

Kvíz

Která z nížeuvedených zemí není členem Rady Evropy?

  1. Švýcarsko
  2. Ukrajina
  3. Bělorusko
Zavřít

Chybná odpověď...

Zavřít

Chybná odpověď...

Zavřít

Správná odpověď!