vijesti
— 7 Items per Page
Showing 1 - 7 of 24 results.

OPIS PROJEKTA

Naziv projekta

Inicijativa za pravnu sigurnost i efikasno pravosuđe u Bosni i Hercegovini - faza III

Država/regija

Bosna i Hercegovina

Budžet

700 000 EUR

Donator

The Project is funded by voluntary contributions in the framework of the Council of Europe Action Plan for Bosnia and Herzegovina

(2022–2025)-

Trajanje projekta

24 mjeseca (1. januar 2021. – 31. decembra2023. g.)

Partneri i korisnici

Ministarstva pravde Bosne i Hercegovine, Federacije BiH i Republike Srpske, Visoko sudsko i tužilačko vijeće Bosne i Hercegovine, Sud Bosne i Hercegovine, Vrhovni sud Federacije Bosne i Hercegovine, Vrhovni sud Republike Srpske, Apelacioni sud Brčko distrikta; Ustavni sud Bosne i Hercegovine; Centri za edukaciju sudija i tužilaca Federacije Bosne i Hercegovine i Republike Srpske; Pravni fakulteti univerziteta u Bosni i Hercegovini; pravosuđe u Bosni i Hercegovini, Ured državnih zastupnika pred Evropskim sudom za ljudska prava.

Glavni ciljevi

Osiguratanje bolje zaštite ljudskih prava pojedinaca pod jurisdikcijom Bosne i Hercegovine uz pomoć efikasnog pravosuđa koje dijeli pravovremenu, kvalitetnu i dosljednu pravdu u skladu sa standardima ECHR-a i sudskom praksom ECtHR-a.

Šta očekujemo da ćemo postići?

  • Unapređen forum i mehanizmi za usklađivanje sudske prakse i sprječavanje protivrječne sudske prakse;
  • Ojačan mehanizam za izvršenje presuda Evropskog suda za ljudska prava kao preduslov za efektivnu i ujednačenu nacionalnu implementaciju standarda ECHR.
  • Ojačani kapaciteti pravnih stručnjaka za dosljednu primjenu standarda ECHR.
  • Unapređena efikasnost sudova i osiguranje bolje sudske zaštite građana u skladu sa presudama Evropskog suda za ljudska prava;
  • Ojačani kapaciteti nacionalnih institucija za obuku sudija i tužilaca u pružanju strukturirane obuke o ljudskim pravima;
  • Podržani pravni fakulteti u pružanju obuke o ljudskim pravima.

Ključne aktivnosti

- Struktuirana obuka sudija/pravnih savjetnika iz odjeljenja za sudsku praksu najviših sudova o konzistentnosti sudske prakse i standardima EKLJP.

- Izrada strukturiranih modula u skladu sa planom i programom obuke za ljudska prava za početnu i kontinuiranu obuku sudija i tužilaca.

- Obuka za predstavnike Ureda zastupnika/agenta Vijeća ministara pred Evropskim sudom za ljudska   obučeni su o postupcima izvršnog postupka i pravnoj izradi dokumenata vezanih za izvršni proces.

- Pružanje podrške nacionalnim institucijama u procesu izvršenja presuda Evropskog suda za ljudska prava

- Uspostavljanje tima edukatora za početnu obuku o ljudskim pravima za novoimenovane sudije i tužioce.

- Tematske vannastavne aktivnosti o standardima EKLJP za studente u Bosni i Hercegovini

- Uspostavljanje preduslova za sistemsko uvođenje ljudskih prava u programe pravnih javnih fakulteta u Bosni i Hercegovini.