Back Uvođenje pravnog lijeka kojim se uređuje zaštita prava na suđenje u razumnom roku u FBiH

Uvođenje pravnog lijeka kojim se uređuje zaštita prava na suđenje u razumnom roku u FBiH

Vijeće Evrope i ministarstvo pravde FBiH je organizovalo 22. novembra 2023. godine u Sarajevu diskusiju sa ministrima i predstavnicima kantonalnih ministarstava pravde na temu uvođenja pravnog lijeka protiv prekomjerne dužine trajanja sudskih postupaka u Federaciji BiH.

U uvodnom govoru, Federalni ministar pravde, g. Vedran Škobić, je istakao kako su Ustavni sud i Evropski sud za ljudska prava utvrdili povredu člana 6. Evropske konvencije o ljudskim pravima zbog onemogućene sudske zaštite suđenja u razumnom roku. Time se, kako je naveo ministar, ne samo narušava princip vladavine prava i povjerenje građana u pravnu državu, već imaju i značajne implikacije na budžete kantona i Federacije BiH.

Bojana Urumova, šefica ureda Vijeća Europe u Sarajevu, naglasila je potrebu donošenja zakonskog okvira koji će u potpunosti zadovoljiti standarde Vijeća Europe i primarno pružiti adekvatne mehanizme za preventivno djelovanje, a potom i pravo na dodjeljivanje pravične naknade za nematerijalnu štetu zbog prekomjerne dužine trajanja sudskih postupaka. Ohrabrila je vlasti u Federaciji BiH na donošenje adekvatnog zakonskog rješenja kojim će se osigurati zaštita prava na suđenje u razumnom roku, a samim time i prava na pravično suđenje.

Na sastanku su razmatrane sporne odredbe kao i preporuke za unapređenje nacrta Zakona o zaštiti prava na suđenje u razumnom roku u FBiH koje su istaknute i u Analizi pravnog okvira kojim se reguliše zaštita suđenja u razumnom roku u BiH.

Ova aktivnost je organizovana u okviru projekta „Inicijativa za pravnu sigurnost i efikasno pravosuđe u Bosni i Hercegovini – faza III“.

Sarajevo 22. novembar 2023
  • Diminuer la taille du texte
  • Augmenter la taille du texte
  • Imprimer la page
akcioni plan

Dostupne su verzije na bosanskomhrvatskom i srpskom jeziku. 

pratite nas