Back

Bosna i Hercegovina: Preporuke Venecijanske komisije o nacrtu izmjena i dopuna Zakona o Visokom sudskom i tužilačkom vijeću

Strazbur 23. mart 2021

U mišljenju usvojenom u petak 19. marta (Bosna i Hercegovina - Mišljenje o nacrtu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Visokom sudskom i tužilačkom vijeću, koji je usvojila Venecijanska komisija na 126. plenarnoj online sjednici, 19. i 20. marta 2021.), Evropska komisija za demokratiju putem zakona (Venecijanska komisija) pozdravlja napore Bosne i Hercegovine da odgovori na kritike na račun Zakona o Visokom sudskom i tužilačkom vijeću (VSTV) i stvarne rezultate VSTV-a, donošenjem ciljanih izmjena i dopuna zakona , koji pokrivaju četiri pitanja, a to su sukob interesa i transparentnost, disciplinski postupci za sudije i tužioce, sudska revizija odluka VSTV-a i uklanjanje članova VSTV-a.

Venecijanska komisija žali zbog toga što Nacrt zakona propušta da se bavi mnogim pitanjima koja su više puta spomenuta u prethodnim mišljenjima Venecijanske komisije i daje nekoliko preporuka vlastima u vezi s novim odredbama. Primjetno je, primjećuje, da su mnoge od njih previše nejasno sastavljene i potiče vlasti da ih preciziraju.

Takođe, Venecijanska komisija poziva na reviziju liste disciplinskih prekršaja za sudije i tužioce, takođe u svjetlu preporuka datih u mišljenju iz 2014. godine, i preporučuje da se nova odredba, koja navodi konkretne disciplinske prekršaje članova VSTV-a, doda u Nacrt zakona.

Nadalje, insistira, na tome da sve bitne odluke donesene od strane VSTV-a budu obrazložene i podložne sudskoj provjeri u skladu sa Zakonom o upravnim sporovima Bosne i Hercegovine.

Prema mišljenju, uspostavljanje sistema kontrole izjava o imovinskom stanju i sukobu interesa (Jedinica za integritet) je dobrodošlo, ali u sam Nacrt zakona treba uvesti preciznija pravila za njegovu funkcionalnu nezavisnost, sastav i rad kao i za ulogu stručnjaka angažovanih na monitoringu.

Venecijanska komisija prepoznaje da amandmani ni na koji način ne sprečavaju usvajanje sveobuhvatnog pravnog akta o VSTV-u koji bi bio u potpunosti usklađen sa međunarodnim standardima te snažno podstiče državne vlasti da uzmu u obzir preporuke formulisane u prethodnim mišljenjima usvojenim  2012. i 2014. god., kao i izvještaje Evropske unije po tom pitanju.

Mišljenje je pripremljeno u okviru Mehanizma za koordinaciju ekspertiza u okviru zajedničkog programa Evropske unije i Vijeća Evrope „Horizontal Facility za zapadni Balkan i Tursku 2019.-2022.“.


mapa stranice mapa stranice
akcioni plan akcioni plan

Dostupne su verzije na bosanskomhrvatskom i srpskom jeziku. 

pratite nas pratite nas