ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლო

ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლო არის საერთაშორისო სასამართლო, რომელიც შეიქმნა 1959 წელს. მას გადაწყვეტილებები გამოაქვს ინდივიდუალურ ან სახელმწიფოთა საჩივრებზე, რომლებიც ეხება ადამიანის უფლებათა ევროპულ კონვენციიაში მოცემულ სამოქალაქო და პოლიტიკური უფლებების სავარაუდო დარღვევებს.

1998 წლიდან იგი გახლავთ სრულ განაკვეთზე მომუშავე სასამართლო, სადაც ფიზიკურ პირებს პირდაპირი მიმართვის უფლება აქვთ.

თითქმის ორმოცდაათი წლის განმავლობაში სასამართლომ გამოიტანა 10,000-ზე მეტი გადაწყვეტილება. გადაწყვეტილებები სავალდებულოა მოცემული ქვეყნებისათვის და იწვევს მთავრობების მიერ მათი კანონმდებლობისა და ადმინისტრაციული პრაქტიკის ცვლილებას მრავალ სფეროში. სასამართლოს პრაქტიკა კონვენციას ძლიერ ცოცხალ ორგანიზმად აქცევს, რომელიც მზადაა შეხვდეს ახალ გამოწვევებს და მოახდინოს კანონის უზენაესობისა და დემოკრატიის კონსოლიდაცია ევროპაში.

სასამართლო სტრასბუგში, ადამიანის უფლებათა შენობაში მდეობარეობს, რომელიც ბრიტანელი არქიტექტორის ლორდ რიჩარდ როჯერსის მიერ 1994 წელს იქნა დაპროექტებული. შენობა ცნობილია მთელს მსოფლიოში. სწორედ ამ შენობიდან ხდება 800 მილიონი ევროპელის უფლებების პატივისცემაზე ზედამხედველობა სასამართლოს მიერ, რომლებიც ევროპის საბჭოს იმ 47 წევრი ქვეყნის მოქალაქეები არიან, რომელთაც რატიფიცირებული აქვთ ადამიანის უფლებათა ევროპული კონვენცია.

How the Court Works

Registry

Article 25 of the European Convention on Human Rights provides that: "The Court shall have a registry, the functions and organisation of which shall be laid down in the Rules of Court."

The task of the Registry is to provide legal and administrative support to the Court in the exercise of its judicial functions. It is therefore composed of lawyers, administrative and technical staff and translators. There are currently some 640 staff members of the Registry, 270 lawyers and 370 other support staff (see the Organisation Chart below). Registry staff members are staff members of the Council of Europe, the Court's parent organisation, and are subject to the Council of Europe's Staff Regulations. Approximately half the Registry staff are employed on contracts of unlimited duration and may be expected to pursue a career in the Registry or in other parts of the Council of Europe. They are recruited on the basis of open competitions. All members of the Registry are required to adhere to strict conditions as to their independence and impartiality.The head of the Registry (under the authority of the President of the Court) is the Registrar, who is elected by the Plenary Court (Article 25 (e) of the Convention). He/She is assisted by one or more Deputy Registrars, likewise elected by the Plenary Court. Each of the Court's five judicial Sections is assisted by a Section Registrar and a Deputy Section Registrar.

The principal function of the Registry is to process and prepare for adjudication applications lodged by individuals with the Court. The Registry's lawyers are divided into 31 case-processing divisions, each of which is assisted by an administrative team. The lawyers prepare files and analytical notes for the Judges. They also correspond with the parties on procedural matters. They do not themselves decide cases. Cases are assigned to the different divisions on the basis of knowledge of the language and legal system concerned. The documents prepared by the Registry for the Court are all drafted in one of its two official languages (English and French).

In addition to its case-processing divisions, the Registry has divisions dealing with the following sectors of activity: information technology; case-law information and publications; research and the library; just satisfaction; press and public relations; language department and internal administration. It also has a central office, which handles mail, files and archives.

 See the Structure Flow Chart

საქართველო და ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლო

- ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლოს მოსამართლე: ნონა წოწორია.
- განაცხადები, რომლებიც გადაეგზავნა გადაწყვეტილების მიმღებ ორგანოს (*)2013 წელს: 157
- განხილვები 2013 წელს: 2 დარღვევა

(*) არ შეიცავს წინა საგანხილვო სტადიაზე მყოფ განაცხადებს  (არასრული საქმე)

ქვეყნის პროფილი - საქართველო

მნიშნველოვანი თარიღები

1949 წლის 5 მაისი
ევროპის საბჭოს შექმნა

1950 წლის 4 ნოემბერი
კონვენციის მიღება

1953 წლს 3 სექტემბერი
კონვენციის ძალაში შესვლა

1959 წლის 21 იანვარი
სასამართლოს პირველი წევრების არჩევა ევროპის საბჭოს მრჩეველთა ასამბლეის მიერ

1959 წლის 23-28 თებერვალი
სასამართლოს პირველი სხდომა

1959 წლის 18 სექტემბერი
სასამართლომ მიიღო სასამართლოს რეგლამენტი

1960 წლის 14 ნოემბერი
სასამართლოს გამოაქვს პირველი განაჩენი საქმეზე ლოულესი ირლანდიის წინააღმდეგ (Lაწლესს ვ. Iრელანდ)

1998 წლის 1 ნოემბერი
ძალაში შედის კონვენციის მე-11 ოქმი, რომელიც აყალიბებს ‘ახალ სასამართლოს'

2008 წლის 18 სექტემბერი
სასამართლოს გამოაქვს მე-10,000 გადაწყვეტილება.

2010 წლის 1 ივნისი
ძალაში შედის მე-14 ოქმი, რომელიც მიზნად ისახავს სასამართლოს გრძელვადიანი ეფექტურობის უზრუნველყოფას

სექცია „კითხვები და პასუხები“ შეიცავს ინფორმაციას მომავალი მომჩივნებისთვის.