Ģenerālsekretārs

Organizācijas vadībā ir ģenerālsekretārs, kuru uz piecu gadu termiņu ievēl Parlamentārā asambleja. Viņš atbild par stratēģisko plānošanu, kā arī Eiropas Padomes darba programmas un budžeta virzienu. Viņš vada un pārstāv organizāciju.
Mājaslapa

 

Ģenerālsekretāra vietnieku uz pieciem gadiem neatkarīgās un atsevišķās vēlēšanās arī ievēlē Parlamentārā asambleja
Mājaslapa

 


Ministru komiteja

Šī ir Eiropas Padomes lēmumu pieņemšanas institūcija, kuru veido katras dalībvalsts ārlietu ministrs vai pastāvīgais diplomātiskais pārstāvis Strasbūrā. Ministru komiteja lemj par Eiropas Padomes politiku un apstiprina tās budžetu un darbības programmu.
Mājaslapa


Parlamentārā asambleja (EPPA)

Parlamentāro asambleju veido 306 parlamenta locekļi no 46 dalībvalstīm. Parlamentārā asambleja ievēl ģenerālsekretāru, cilvēktiesību komisāru un Eiropas Cilvēktiesību tiesas tiesnešus. Tā nodrošina demokrātisku forumu debatēm un uzrauga vēlēšanas. Parlamentārās asamblejas komitejas spēlē nozīmīgu lomu, izvērtējot aktuālos jautājumus.
Mājaslapa


Vietējo un reģionālo pašvaldību kongress

Vietējo un reģionālo pašvaldību kongress ir Eiropas Padomes institūcija, kas atbildīga par demokrātijas nostiprināšanu vietējā un reģionālā līmenī 46 dalībvalstīs. Kongresu veido divas palātas, - Vietējo pašvaldību palāta un Reģionālo pašvaldību palāta, kā arī trīs komitejas, tādējādi apvienojot 612 vēlētas amatpersonas, kuras pārstāv vairāk nekā 150 000 vietējās un reģionālās pašvaldības. 
Mājaslapa


Eiropas Cilvēktiesību tiesa

Šī ir pastāvīga tiesa, kas visiem Eiropas iedzīvotājiem garantē Eiropas Cilvēktiesību konvencijā noteiktās tiesības. Tā ir pieejama visām valstīm un indivīdiem, neatkarīgi no viņu nacionalitātes. Eiropas Padomes 46 dalībvalstis ir Konvencijas līgumslēdzējas puses.
Mājaslapa


Cilvēktiesību komisārs

Cilvēktiesību komisārs neatkarīgi risina un vērš uzmanību uz cilvēktiesību pārkāpumiem.
Mājaslapa

 


Starptautisko nevalstisko organizāciju konference

Konference vieno aptuveni 400 starptautiskas nevalstiskās organizācijas (SNVO). Tā nodrošina būtisku saikni politiķu un sabiedrības starpā un ļauj Eiropas Padomei sadzirdēt pilsoniskās sabiedrības balsi. Eiropas Padome daudz iegūst no SNVO kompetences un ciešās saiknes ar Eiropas pilsoņiem.
Mājaslapa


Globālā sadarbība

Eiropas Padome strādā ciešā partnerībā ar Eiropas Savienību un sadarbojas ar Apvienoto Nāciju Organizāciju, Eiropas Drošības un sadarbības organizāciju, kā arī ar partnervalstīm kaimiņos un visā pasaulē.
 

Did you know?
Eurimages, set up in 1988, is the first European cinema support fund.

Pārbaude

No turpinājumā uzskaitītajām valstīm, kura nav Eiropas Padomes locekle?

  1. Šveice
  2. Ukraina
  3. Baltkrievija
Close

 Nepareiza atbilde…

Close

Nepareiza atbilde…

Close

 Pareiza atbilde!