European Union European Union
Other organisations based in Europe Other organisations based in Europe