Texten är framtagen av, och används med tillstånd av, Europarådet. Denna inofficiella översättning publiceras på uppdrag av Europarådet, men översättaren är ensam ansvarig för översättningen.

 

Children’s rights / Droits des enfants / Barns rättigheter

Konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna - ETS No. 5

Konvention angående utövandet av barns rättigheter - ETS No. 160

Handbok om europeisk rätt rörande barnets rättigheter - Handbook on European Law relating to the rights of the child - Book

Pass till dina rättigheter - passport to your rights

Jag har rättigheter, du har rättigheter, han/hon har rättigheter… - I have rights brochure


Human rights education / L'éducation aux droits de l’homme / Utbildning i mänskliga rättigheter

CM/Rec(2010)7 Ministerkommitténs rekommendation till medlemsstaterna avseende Europarådets stadga om utbildning i demokratiskt medborgarskap och i mänskliga rättigheter


Child participation / La participation des enfants / Barns delaktighet


Sexual violence / La violence sexuelle / Sexuellt våld

Protection of children against sexual exploitation and abuse: Child-friendly, multidisciplinary and interagency response inspired by the Barnahus model 

Kiko and the Hand - Video

Kiko and the Hand -  Book

Kiko and the Hand - Guidelines for Parents

Kiko and the Hand - Posters (Secret, Touch, Talk, Book)

Kiko and the Hand - Prints (Secret, Touch, Talk, Book)

Kiko och Mångamejen / Kiko and the Manymes - Book

Kiko och Mångamejen / Kiko and the Manymes - Guidelines for parents

Kiko och Mångamejen / Kiko and the Manymes - Video

Congress of Local and Regional Authorities’ toolkit to stop sexual violence against children

Berätta för någon som du litar på / Tell someone you trust - Video

Berätta för någon som du litar på / Tell someone you trust - Brochure

Sjön / The Lake (kort version / short version) - Video 

Sjön / The Lake (lång version / long verson) - Video 


Violence (other) / La violence (autre) / Våld (övrigt)

Europarådets konvention om förebyggande och bekämpning av våld mot kvinnor och av våld i hemmet - ETS No. 210

Europeisk konvention till förhindrande av tortyr och omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning - ETS No. 126


Corporal punishment and positive parenting / Le châtiment corporel et la parentalité positive / Fysisk bestraffning och positivt föräldraskap


Child-friendly justice / Une justice adapté aux enfants / Rättssystem anpassat för barn

Riktlinjer från Europarådets ministerkommitté för ett barnvänligt rättsväsende - guidelines

Child friendly justice - Leaflet 


Child-friendly healthcare and child-friendly social services / Les soins de santé et les services sociaux adaptés aux enfants / Sjukvård och sociala tjänster anpassade för barn


Children in alternative care / La prise en charge alternative des enfants / Barn inom alternativ omsorg


Children and the Internet / Les enfants et l’Internet / Barn och internet

Learn about your rights in the digital environment - Leaflet