Besedilo, izdano s strani Sveta Evrope in uporabljeno z njegovim dovoljenjem. Ta neuradni prevod je objavljen v soglasju s Svetom Evrope, vendar z izključno odgovornostjo prevajalca.

 

Children’s rights / Droits des enfants / Otrokove pravice

Strategija Sveta Evrope za otrokove pravice (2016-2021) / Strategy for the rights of the Child (2016-2021)

Gradimo evropo za otroke in z njimi - Square tangram brochure

Potni List do tvojih pravic (2013) - Passport booklet

Jaz imam pravico, ti imas pravico, on/ona ima pravico ... - A4 leaflet / A2 Poster

Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms (1950, ETS No. 5)


Human rights education / L'éducation aux droits de l’homme / Izobraževanje na področju človekovih pravic


Child participation / La participation des enfants / Sodelovanje otrok

Poslušajte – Ukrepajte– Spremenite: Priročnik Sveta Evrope o sodelovanju otrok Za strokovnjake, ki delajo za otroke in z njimi - Handbook

Sexual violence / La violence sexuelle / Spolno nasilje

Konvencija Sveta Evrope o zaščiti otrok pred spolnim izkoriščanjem in spolno zlorabo (ETS No. 201)

ZAŠČITA OTROK PRED SPOLNIM IZKORIŠČANJEM IN SPOLNO ZLORABO Otrokom prijazna multidisciplinarna in medinstitucionalna obravnava, ki temelji na modelu Barnahus (2018)

Tell someone you trust - Video - with sign language

Tell someone you trust - Book

Kiko in Roka - Book - Video

Kiko in Roka - Training for Trainers Manual

Congress of Local and Regional Authorities’ toolkit to stop sexual violence against children


Violence (other) / La violence (autre) / Nasilje (drugo)

Convention on Action against Trafficking in Human Beings (ETS No. 197)

Convention on preventing and combating violence against women and domestic violence (ETS No. 210)

Convention for the Prevention of Torture and Inhuman or Degrading Treatment of Punishment (ETS No. 126)


Corporal punishment and positive parenting / Le châtiment corporel et la parentalité positive / Telesno kaznovanje otrok in pozitivno starševstvo

Odprava telesnega kaznovanja otrok - Key points

Odprava telesnega kaznovanja otrok - Q&A

Poster

Child-friendly justice / Une justice adapté aux enfants / Otroku prijazno pravosodje

Smernice Odbora ministrov Sveta Evrope za otrokom prijazno pravosodje - Book


Child-friendly healthcare and child-friendly social services / Les soins de santé et les services sociaux adaptés aux enfants / Otroku prijazno zdravstvo in otroku prijazne socialne službe


Children in alternative care / La prise en charge alternative des enfants / Alternativno skrbništvo otrok


Children and the Internet / Les enfants et l’Internet / Otroci in splet

Priporočilo Odbora ministrov državam članicam o Smernicah o spoštovanju, varstvu in izpolnjevanju otrokovih pravic v digitalnem okolju - Recommendation of the CM on Guidelines to respect, protect and fulfill the rights of the child in the digital environment (CM/Rec(2018)7)

Skozi divji spletni gozd (Through the Wild Web Woods): Vodič za učitelje - Teacher's guide

Skozi divji spletni gozd - game