Text vznikol z podnetu Rady Európy a používa sa s jej dovolením. Tento neoficiálny preklad sa uverejňuje v dohode s Radou Európy, ale výhradnú zodpovednosť nesie prekladateľ.

 

Children’s rights / Droits des enfants / Práva detí

Dohovor o ochrane ľudských práv a základných slobôd - ETS No. 5

Európsky dohovor o výkone práv diet'at'a - ETS No. 160

Príručka o európskom práve týkajúcom sa práv dieťaťa - Handbook on European Law relating to the rights of the child - Book

Pas na cestu za tvojimi právam - Passport to your rights

Ja mám práva, ty más práva, on/ona/ono má práva ... - Brochure "I have rights"


Human rights education / L'éducation aux droits de l’homme / Výchova k ľudským právam


Child participation / La participation des enfants / Účasť detí


Sexual violence / La violence sexuelle / Sexuálne násilie

So this is sexual abuse? Booklet

Dohovor Rady Európy o ochrane detí pred sexuálnym vykorisťovaním a sexuálnym zneužívaním - ETS No. 201

Tell someone you trust - video

Congress of Local and Regional Authorities’ toolkit to stop sexual violence against children


Violence (other) / La violence (autre) / Násilie (iné)

Dohovor Rady Európy o predchádzaní násiliu na ženách a domácemu násiliu a o boji proti nemu - ETS No. 210

Dohovor Rady Európy o boji proti obchodovaniu s ľuďmi - ETS No. 197

Európsky dohovor na zabránenie mučenia a neľudského či ponižujúceho zaobchádzania alebo trestania - ETS No. 126

Politické usmernenia Rady Európy pre integrované národné stratégie na ochranu detí pred násilím - CM/Rec(2009)10


Corporal punishment and positive parenting / Le châtiment corporel et la parentalité positive / Telesné tresty a pozitívne rodičovstvo

Zákaz telesných trestov detí: Otázky a odpovede - Abolishing corporal punishment of children, Questions and answers

Odporúčanie Rec (2006)19 Výboru ministrov členským štátom o politike na podporu pozitívneho rodičovstva - Rec(2006)19 on positive parenting


Child-friendly justice / Une justice adapté aux enfants / Súdnictvo zohľadňujúce potreby detí

Usmernenia Výboru ministrov Rady Európy o súdnictve zohľadňujúcom potreby detí - Child-friendly justice guidelines


Child-friendly healthcare and child-friendly social services / Les soins de santé et les services sociaux adaptés aux enfants / Zdravotná starostlivosť zohľadňujúca potreby detí a sociálne služby zohľadňujúce potreby detí


Children in alternative care / La prise en charge alternative des enfants / Deti v alternatívnej starostlivosti


Children and the Internet / Les enfants et l’Internet / Deti a internet

Odporúčanie Výboru ministrov členským štátom o Usmerneniach na rešpektovanie, ochranu a napĺňanie práv dieťaťa v digitálnom prostredí (CM/Rec(2018)7)