Текстот е изготвен и се користи со одобрение на Советот на Европа. Овој неофицијален превод е објавен во договор со Советот на Европа, но за него целосна одговорност сноси преведувачот.

 

Children’s rights / Droits des enfants / Права на децата

Конвенција за заштита на човековите права и основните слободи изменета - ETS No. 5

"Јас имам права" - A4 leaflet


Human rights education / L'éducation aux droits de l’homme / Едукација за човекови права

Child participation / La participation des enfants / Учество на детето

Sexual violence / La violence sexuelle / Сексуално насилство

Конвенцијата на Советот на Европа за заштита на деца од сексуална експлоатација и сексуална злоупотреба - ETS No. 201

Congress of Local and Regional Authorities’ toolkit to stop sexual violence against children


Violence (other) / La violence (autre) / Насилство (друг облик)

Конвенција на Советот на Европа за спречување и борба против насилството врз жените и домашното насилство - ETS No. 210

Конвенција на Советот на Европа за борба против трговјата со луѓе - ETS No. 197

Европска конвенциjа за заштита од тортура и нечовечко или понижувачко постапување или казнување - ETS No. 126


Corporal punishment and positive parenting / Le châtiment corporel et la parentalité positive / Телесна казна или позитивно родителство

Child-friendly justice / Une justice adapté aux enfants / Правда прилагодена на потребите на детето

Child-friendly healthcare and child-friendly social services / Les soins de santé et les services sociaux adaptés aux enfants / Здравствена заштита прилагодена на потребите на детето и социјална заштита прилагодена на потребите на детето

Children in alternative care / La prise en charge alternative des enfants / Деца под алтернативна заштита

Children and the Internet / Les enfants et l’Internet / Децата и Интернетот