Το κείμενο προέρχεται από και, χρησιμοποιείται με την άδεια του Συμβουλίου της Ευρώπης. Αυτή η μη  επίσημη μετάφραση δημοσιεύεται μετά από συνεννόηση με το Συμβούλιο της Ευρώπης, αλλά και υπό την αποκλειστική ευθύνη του μεταφραστή.

 

Children’s rights / Droits des enfants / Τα δικαιώματα των παιδιών

Σύµβαση για την Προστασία των Δικαιωµάτων του Ανθρώπου και των Θεµελιωδών Ελευθεριών - ETS No. 5

Εγχειρίδιο σχετικά με την ευρωπαϊκή νομοθεσία για τα δικαιώματα του παιδιού - Handbook on European Law relating to the rights of the child - Book

διαβατήριο για τα δικαιώματά σου (2013) - Passport

"Εγώ έχω δικαιώματα" A4 leaflet - Poster A1


Human rights education / L'éducation aux droits de l’homme / Εκπαίδευση σε θέματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων


Child participation / La participation des enfants / Συμμετοχή των παιδιών


Sexual violence / La violence sexuelle / Σεξουαλική βία

Σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης για την Προστασία των Παιδιών ενάντια στη Σεξουαλική Εκμετάλλευση και τη Σεξουαλική Κακοποίηση - ETS No. 201

 Kiko and the Hand - TV spot

 Kiko and the Hand - Book

 Kiko and the Hand - A4 Guidelines for Parents

 Kiko and the Hand - Posters (Secret, Touch, Talk, Book)

 Kiko and the Hand - Prints (Secret, Touch, Talk, Book)

Tell someone you trust / Μίλα σε κάποιον που εμπιστεύεσαι - Video

Tell someone you trust / Μίλα σε κάποιον που εμπιστεύεσαι - Book

Congress of Local and Regional Authorities’ toolkit to stop sexual violence against children

Kiko and the Manymes / Η Κίκο και το φωτοσκορπούλι - Book

Kiko and the Manymes / Η Κίκο και το φωτοσκορπούλι - Guidelines for Parents

Kiko and the Manymes / Η Κίκο και το φωτοσκορπούλι - Video


Violence (other) / La violence (autre) / Βία (άλλη)

Σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης για την πρόληψη και την καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών και της ενδοοικογενειακής βίας - ETS 210

Συμβαση του συμβουλιου τησ ευρωπησ για τη δραση κατα τησ Διακινησησ και εμποριασ ανθρωπων - ETS No. 197

European Convention for the Prevention of Torture and Inhuman or Degrading Treatment or Punishment - ETS No. 126


Corporal punishment and positive parenting / Le châtiment corporel et la parentalité positive / Σωματική τιμωρία και θετική γονική φροντίδα


Child-friendly justice / Une justice adapté aux enfants / Δικαιοσύνη φιλική προς τα παιδιά


Child-friendly healthcare and child-friendly social services / Les soins de santé et les services sociaux adaptés aux enfants / Υγειονομική φροντίδα φιλική προς τα παιδιά και κοινωνικές υπηρεσίες φιλικές προς τα παιδιά


Children in alternative care / La prise en charge alternative des enfants / Παιδιά σε εναλλακτική φροντίδα

Σύσταση (2005)5 της Επιτροπής Υπουργών στα κράτη μέλη - (CM/Rec(2005)5) 

Poster


Children and the Internet / Les enfants et l’Internet / Παιδιά και Διαδίκτυο

Σύσταση της Επιτροπής Υπουργών προς τα κράτη μέλη σχετικά με κατευθυντήριες γραμμές για τον σεβασμό, την προστασία και την ικανοποίηση των δικαιωμάτων του παιδιού στο ψηφιακό περιβάλλον (CM/Rec(2018)7)

Through the Wild Web Woods - game