Teksten stammer fra og anvendes med tilladelse fra Europarådet. Denne uofficielle oversættelse offentliggøres efter aftale med Europarådet, men er kun oversætterens ansvar.

 

Children's rights / Droits des enfants / Børns rettigheder

Konvention til beskyttelse af menneskerettigheder og grundlæggende frihedsrettigheder - ETS No. 5

Håndbog om europæisk lovgivning om børns rettigheder - Handbook on European Law relating to the rights of the child - Book


Human Rights Education / L'éducation aux droits des enfants / Uddannelse i menneskerettigheder


Child participation / La participation des enfants / Børns inddragelse


Sexual violence / La violence sexuelle / Seksuel vold

Europarådets konvention om beskyttelse af børn mod seksuel udnyttelse og seksuelt misbrug - CETS No. 201

Congress of Local and Regional Authorities’ toolkit to stop sexual violence against children


Violence (other) / La violence (autre)/ Vold (anden)

Europarådets konvention til forebyggelse og bekæmpelse af vold mod kvinder og vold i hjemmet - ETS No. 210

Europæisk Konvention til Forebyggelse af Tortur og Umenneskelig eller Vanærende Behandling eller Straf - ETS No. 126


Corporal punishment and positive parenting / Le châtiment corporel et la parentalité positive / Fysisk afstraffelse og positivt forældrearbejde


Child-friendly justice / Une justice adapté aux enfants / Børnevenligt justitsvæsen

Retningslinjer fra Europarådets ministerkomité for børnevenlig retspleje - Book


Child-friendly healthcare and child-friendly social services / Les soins de santé et les services sociaux  adaptés aux enfants / Børnevenligt sundhedsvæsen og børnevenligt socialvæsen


Alternative care / Prise en charge alternative des des enfants / Børn i alternativ pleje


Children and Internet / Les enfants et l'internet / Børn og internettet