Text vznikl a je používán se souhlasem Rady Evropy. Tento neoficiální překlad je zveřejněn prostřednictvím Rady Evropy, avšak výhradně za něj odpovídá překladatel.

 

Children’s rights / Droits des enfants / Práva dětí

Úmluva o ochraně lidských práv a základních svobod (1950, ETS No. 5)

Evropská úmluva o výkonu práv dětí (ETS 126)

Příručka evropského práva v oblasti práv dítěte - Handbook on European law relating to the rights of the child - Book

Pas na cestu za tvými právy (2013) - Booklet

Já mám práva, ty máš práva, on/ona/ono má práva... (2013) - A4 leaflet


Human rights education / L'éducation aux droits de l’homme / Výchova k lidským právům


Child participation / Participation des enfants / Účast dětí na životě společnosti


Sexual violence / La violence sexuelle / Sexuální násilí

Úmluva Rady Evropy o ochraně dětí proti sexuálnímu vykořisťování a pohlavnímu zneužívání - CETS No. 201

Kiko a Ruka - Book

Kiko a Ruka - A4 Guidelines

Kiko a Ruka - Posters (Secret, Touch, Talk, Book)

Kiko a Ruka - Prints (Secret, Touch, Talk, Book)

Kiko a Ruka - TV spot

Congress of Local and Regional Authorities’ toolkit to stop sexual violence against children


Violence (other) / La violence (autre) / Násilí (jiné)

Úmluva Rady Evropy o prevenci a potírání násilí vůči ženám a domácího násilí (ETS No. 210)

Evropská úmluva o zabránění mučení a nelidskému nebo ponižujícímu zacházení nebo trestání (ETS No. 126)


Corporal punishment and positive parenting / Châtiment corporel et parentalité positive / Tělesné tresty a pozitivní rodičovství


Child-friendly justice / Une justice adapté aux enfants / Justice vstřícná k dětem

Pokyny Výboru ministrů Rady Evropy o justici vstřícné k dětem - Book

Pokyny Výboru ministrů Rady Evropy o justici vstřícné k dětem - Leaflet


Child-friendly healthcare and child-friendly social services / Les soints de santé et les services sociaux adapté aux enfants / Zdravotní péče vstřícná k dětem a sociální služby vstřícné k dětem


Children in alternative care / La prise en charge alternative des enfants / Alternativní formy péče o děti

Děti a mládež v náhradní péči - Poznej svá práva! - Booklet

Děti a mladí lidé v náhradní péči - Poznej svá práva! - Leaflet

Doporučení Rec(2005)5 Výboru ministrů členským státům ohledně práv dětí žijících v institucionálních zařízeních - Rec(2005)5 

Zaručené dodržování práv dětí žijících v institucích ústavní péče - A4 leaflet


Children and the Internet / Les enfants et l’Internet / Děti a internet

Through the Wild Web Woods - Game