Text originat per i utilitzat amb el permís del Consell d’Europa. Aquesta traducció no oficial es publica amb l’autorització del Consell d’Europa, però sota l’única responsabilitat del traductor.

 

Children's rights / Droits des enfants / Drets dels infants

Conveni per a la Salvaguarda dels Drets Humans i de les Llibertats Fonamentals (ETS No. 5)


Human rights education / L'éducation aux droits des enfants / L’educació en drets humans

Petit Compass  Manual d'educació en drets humans per a infants - Compasito


Child participation / Participation des enfants / La participació dels infants


Sexual violence / La violence sexuelle / Violència sexual

Conveni del Consell d’Europa sobre la protecció dels infants contra l’explotació i l’abús sexuals - CETS n. 201

En Kiko i la Mà - Book

En Kiko i la Mà - A4 Guidelines

En Kiko i la Mà - Posters (Secret, Touch, Talk, Book)

En Kiko i la Mà - Prints (Secret, Touch, Talk, Book)

En Kiko i la Mà - TV spot

Tell someone you trust - Brochure

Tell someone you trust (Long Version) - Video


Violence (other) / Violence (autres) / Altre tipus de violència


Corporal punishment and positive parenting / Châtiment corporel et parentalité positive / El càstig físic i la parentalitat positiva


Child-friendly justice / La justice adaptée aux enfants / Una justícia adaptada als infants


Child-friendly healthcare and child-friendly social services / Les soins de santé et les services sociaux adaptés aux enfants / Una atenció sanitària i uns serveis socials adaptats als infants


Children in alternative care / La prise en charge alternative des enfants / Infants tutelats en règim d’acollida


Children and the Internet / Les enfants et l'Internet / Els infants i internet