Izvor teksta je Vijeće Evrope i koristi se uz njegovo odobrenje. Ovaj nezvanični prijevod objavljen je u dogovoru s Vijećem Evrope, ali uz isključivu odgovornost prevodioca.

 

Children’s rights / Droits des enfants / Prava djeteta

Evropska konvencija za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda - ETS No. 5


Human Rights Education / L'éduquer aux droits de l'homme / Obrazovanje iz ljudskih prava

Democracy and Human Rights: start with us - Exhibition


Child participation / Participation des enfants / Učešće djece


Sexual violence / La violence sexuelle / Seksualno nasilje

Konvencija Vijeća Evrope o zaštiti djece od seksualnog iskorištavanja i seksualne zloupotrebe - CETS No. 201

Lanzarote Convention information leaflet

Izjava predsjedavajućeg i zamjenika predsjedavajućeg Lanzarote komiteta o pojačanoj zaštiti djece od seksualnog iskorištavanja i zlostavljanja u vrijeme pandemije virusa COVID-19

Kiko and the Hand - TV spot

Congress of Local and Regional Authorities’ toolkit to stop sexual violence against children

Kiko and the Manymes / Kiko i Slikokrad - Book

Kiko and the Manymes / Kiko i Slikokrad - Guidelines

Kiko and the Manymes / Kiko i Slikokrad - TV spot


Violence (other) / La violence (autre) / Nasilje (druge vrste)

Vijeće Evrope: Konvencija o sprečavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u porodici - ETS No. 210

Konvencija vijeća europe o akciji protiv trgovine ljudima - ETS No. 197

Evropska konvencija o sprečavanju mučenja i neljudskog ili ponižavajućeg postupanja ili kažnjavanja - ETS No. 126


Corporal punishment and positive parenting / Châtiment corporel et parentalité positive / Fizičko kažnjavanje i pozitivno roditeljstvo


Child-friendly justice / Justice adaptée aux enfants / Pravda – prijatelj djeteta


Child-friendly healthcare and child-friendly social services / Les soins de santé et les services sociaux adaptés aux enfants / Zdravstvena zaštita i socijalne službe – prijatelji djeteta

- CM/Rec(2011)12


Children in alternative care / La prise en charge alternative des enfants / Djeca pod alternativnim oblicima njege


Children and the Internet / Les enfants et l’Internet / Djeca i internet

Naučite o svojim pravima u digitalnom okruženju - Leaflet

Through the Wild Web Woods - Teachers Guide

Through the Wild Web Woods - Game