Mətn Avropa Şurası tərəfindən  hazırlanıb və onun icazəsi ilə istifadə edilir.  Bu qeyri-rəsmi tərcümə Avropa Şurasının razılığı ilə amma sadəcə tərcüməçinin məsuliyyəti altında nəşr edilir.

 

Children’s rights / Droits des enfants / Uşaq hüquqları

İnsan Hüquqlarının və Əsas Azadlıqların Müdafiəsi Haqqında Konvensiya - ETS No. 5

Mәnim hüququm var, sәnin hüququn var, onun hüququ var ... (2013) - A4 brochure


Human rights education / L'éducation aux droits de l'homme / İnsan hüquqlarının tədrisi

Democracy and Human Rights: start with us - Brochure

Democracy and Human Rights: start with us - Guidelines for educators


Child participation / La participation des enfants / Uşaqların iştirakı

Nazirlər Komitəsinin üzv dövlətlərə uşaqların və 18 yaşdan kiçik gənclərin iştirakçılığına dair Tövsiyəsi - CM/Rec(2012)2


Sexual violence / La violence sexuelle / Cinsi zorakılıq

Uşaqların Cinsi İstismar və Seksual Xarakterli Hərəkətlərdən Müdafiəsinə dair Avropa Şurası Konvensiyası - CETS n. 201

Information leaflet on the Lanzarote Convention

COVID-19 pandemiyası zamanı uşaqların cinsi istismar və zorakılıqdan müdafiəsini gücləndirmək barədə Lanzarote Komitəsi sədrinin və sədr müavininin bəyanatı

Preventing and Tackling Child Sexual Exploitation and Abuse (CSEA):
A Model National Response (WeProtect)

Congress of Local and Regional Authorities’ toolkit to stop sexual violence against children

Kiko and the Manymes / Kiko və Beşmənlər - Book

Kiko and the Manymes / Kiko və Beşmənlər - Guidelines

Kiko and the Manymes / Kiko və Beşmənlər - TV spot


Violence (other) / La violence (autre) / Zorakılıq (digər)

Avropa Şurasinin İnsan alverinə dair Konvensiyasi və izahat məruzəsi - ETS No. 197

İşgəncənin və qeyri-insani və ya ləyaqəti alçaldan rəftarın və ya cəzanın qarşısının alınması haqqında Avropa Konvensiyası - ETS No. 126

Avropa Şurasının uşaqların zorakılıqdan qorunması üçün kompleks milli strategiyalar üzrə siyasətlərə dair Qaydaları - Integrated Strategies Recommendation


Corporal punishment and positive parenting / Le châtiment corporel et la parentalité positive / Bədən cəzası və müsbət valideynlik

Nazirlər Komitəsinin üzv dövlətlərə müsbət tərbiyənin dəstəklənməsi siyasətləri üzrə Tövsiyəsi Rec(2006)19 - Positive parenting Recommendation


Child-friendly justice / Une justice adapté aux enfants / Uşaqlara yönəlik ədalət

Avropa Şurasının Nazirlər Komitəsinin Yüvenal Göstərişləri - Child-friendly justice Guidelines


Child-friendly healthcare and child-friendly social services / Les soins de santé et les services sociaux adaptés aux enfants / Uşaqlara yönəlik səhiyyə və uşaqlara yönəlik sosial xidmətlər

Nazirlər Komitəsinin üzv dövlətlərə uşaq hüquqlarına və uşaq və ailələrə yönəlik sosial xidmətlərə dair Tövsiyəsi CM/Rec(2011)12 - Child-friendly social services Recommendation


Children in alternative care / La prise en charge alternative des enfants / Alternativ mühafizədən yararlanan uşaqlar

Himayə altında böyüyən uşaq və gənclər - Öz hüquqlarını tanı! - Brochure


Children and the Internet / Les enfants et l’Internet / Uşaqlar və internet

Rəqəmsal məkanda hüquqların haqqında öyrən - Leaflet

CM/Rec(2018)7 of the Committee of Ministers to member States on Guidelines to respect, protect and fulfil the rights of the child in the digital environment