Tekst i hartuar fillimisht nga Këshilli i Evropës dhe i përdorur me lejen e Këshillit të Evropës. Ky përkthim jozyrtar botohet nga Këshilli i Evropës, por nën përgjegjësinë e vetme të përkthyesit.

 

Children’s rights / Droits des enfants / Të drejtat e fëmijëve

Konventa për mbrojtjen e të Drejtave të Njeriut dhe Lirive themelore (ETS No. 5)

Unë kam të drejta, Ju keni të drejta Ai/ajo ka të drejta ... (2013) - A4 leaflet

E ardhmja e sistemit të integruar për mbrojtjen e fëmijës në shqipëri - white paper


Human Rights Education / L'éducation aux droits de l'homme / Edukimi mbi të drejtat e njeriut

Demokracia dhe të Drejtat e Njeriut: FILLOJNË ME NE - Brochure

Demokracia dhe të Drejtat e Njeriut: FILLOJNË ME NE - Guidelines for educators

KOMPASITO - Manual për edukimin e të drejtave të njeriut për fëmijët - Compasito


Child participation / La participation des enfants / Pjesëmarrja e fëmijëve


Sexual Violence / Violence sexuelle / Dhuna seksuale

Konventa e Këshillit të Evropës për Mbrojtjen e Fëmijëve nga Shfrytëzimi Seksual dhe Abuzimi Seksual - CETS n. 201

Konventa e Këshillit të Evropës për Mbrojtjen e Fëmijëve kundër Shfrytëzimit dhe Abuzimit Seksual - A4 leaflet

Lanzarote Convention information leaflet

Deklaratë e Kryetarit dhe Zëvendës Kryetarit të Komitetit Lanzarot për rritjen e mbrojtjes ndaj fëmijëve nga shfrytëzimi dhe abuzimi seksual në kohën e pandemisë COVID-19

Tell Someone You Trust - TV spot

Congress of Local and Regional Authorities’ toolkit to stop sexual violence against children

Kiko and the Manymes / Kiko dhe Vetja e Shumefishuesi - Book

Kiko and the Manymes / Kiko dhe Vetja e Shumefishuesi - Guidelines

Kiko and the Manymes / Kiko dhe Vetja e Shumefishuesi - TV spot


Violence (other) / La violence (autre) / Dhuna (e llojeve të tjera)

Udhëzimet e Këshillit të Evropës mbi strategjitë e integruara kombëtare për mbrojtjen e fëmijëve nga dhuna - Guidelines

Konventa e Këshillit të Europës për parandalimin dhe luftimin e dhunës kundër grave dhe dhunës në familje (ETS No. 210) 

Konventa e Këshillit te Europës për masat kundër trafikimit të qenieve njerëzore (ETS No. 197)

Konventa Europiane për Parandalimin e Torturës dhe Dënimeve ose Trajtimeve Çnjerëzore ose Poshtëruese (ETS No. 126)


Corporal punishment and positive parenting / Châtiment corporel et parentalité positive / Dënimi trupor dhe prindërimi pozitiv

Eliminimi i ndëshkimit trupor: një detyrim i të drejtave të njeriut për fëmijët e Evropës - Book


Child-friendly justice / Une justice adaptée aux enfants / Drejtësia miqësore ndaj fëmijës

Udhëzues Praktik: Practical Guide: Monitoring places where children are deprived of liberty (DCI - Belgium) (2016)


Child-friendly healthcare and child-friendly social services / Les soins de santé et les services sociaux adaptés aux enfants / Kujdesi shëndetësor miqësor ndaj fëmijës dhe shërbime sociale miqësore ndaj fëmijë


Alternative Care / Prise en charge alternative des enfants / Fëmijët në kujdes alternativ

Fëmijët dhe të rinjtë në përkujdesje - Njihni të drejtat tuaja! - Booklet

Të sigurojmë të drejtat e fëmijëve - Një udhëzues për profesionistët që punojnë në kujdesin alternativ - Booklet


Children and the Internet / Les enfants et l'Internet / Fëmijët dhe interneti

Mësoni për të drejtat tuaja në mjedisin digjital - Leaflet

Through the Wild Web Woods - Game