Back

Bernd Vöhringer: “Skupština građana će nadopuniti predstavničku demokratiju kako bi promjene u Gradu Mostaru bile vidljivije”

Održano prvo zasjedanje Skupštine građana Mostara

Mostar 10. jul 2021

„Skupština će omogučiti građanima Mostara da se uključe u deliberaciju i dijalog sa lokalnim vlastima na novi način koji nadopunjava predstavničku demokratiju i građansko učešće,“ , izjavio je Bernd Vöhringer, Predsjednik Doma lokalnih vlasti Kongresa na otvaranju Skupštine građana Mostara 10.7.2021. godine. „Zasnovan na principima nasumičnosti, inkluzivnosti i informisanih deliberacija, ovaj proces će donijeti promjene u Gradu Mostaru kroz zajedničko stvaranje i udruživanje između vlasti i građana“, naveo je Gdin Vöhringer.

Bojana Urumova, šefica kancelarije Vijeća Evrope u Bosni i Hercegovini istakla je da se sada Grad Mostar može smatrati predvodnikom koji se takmiči sa drugim gradovima gdje su proces deliberativne demokratije i promocija inkluzivnih i transparentnih politika već uobičajena praksa.

Salem Marić, Predsjednik Gradskog vijeća Mostara pozdravio je inicijativu Kongresa i najavio da će Gradsko vijeće raspravljati o preporukama Skupštine građana. Sa ovim procesom, Mostar se uključuje u talas deliberativne demokratije koji okuplja predstavnike svih nivoa vlasti kako bi se u što većoj mjeri obratili građanima a u cilju poboljšanja procesa donošenja odluka.

Skupština građana okuplja reprezentativnu grupu od 47 nasumično odabranih građana koji će se sastajati tokom četiri uzastupna vikenda u 7. mjesecu 2021. godine. U nastavku će slušati predavanja eksperta i aktera, vijećati i davati preporuke o pitanjima vezanim za čistoću i održavanje javnih prostora u Gradu Mostaru.

Preporuke Skupštine građana Mostara

Za više informacija posjetite web stranicu www.mostargradimo.ba

Skupština građana je organizirana u okviru projekta „Razvoj demokratskog učešća u Gradu Mostaru“ koji implementira Kongres lokalnih i regionalnih vlasti u sklopu Akcionog plana Savjeta Evrope za Bosnu i Hercegovinu 2018-2021. Cilj projekta je stvoriti mogućnosti za građane da se uključe u deliberativni proces i povećati njihov doprinos u donošenju odluka na lokalnom nivou. Zauzvrat će ovaj proces poticati dijalog na lokalnom nivou i doprinijeti revitalizaciji demokratskih procesa u gradu Mostaru.

 


mapa stranice mapa stranice
akcioni plan akcioni plan

Dostupne su verzije na bosanskomhrvatskom i srpskom jeziku. 

pratite nas pratite nas