Zajednički projekt Europske Unije i Vijeća Europe „Regionalna potpora inkluzivnom obrazovanju“

„Regionalna potpora inkluzivnom obrazovanju" je regionalni projekt za Jugoistočnu Europu


Glavni cilj projekta je poboljšanje socijalnog uključivanja i socijalne kohezije u regiji kroz promociju inkluzivnog obrazovanja i obuke (sukladno obvezama korisnika projekta u procesu pristupanja Europskoj uniji i sukladno standardima Vijeća Europe).

U tom smislu projekat će promovirati koncept inkluzivnog obrazovanja kao reformskog principa koji poštuje različitost među svim korisnicima, sa posebnim fokusom na one koji su izloženi većem riziku marginalizacije i isključivanja.

Detalji dostupni na linku u nastavku: http://pjp-eu.coe.int/web/inclusive-education/

Dostupne su verzije na bosanskomhrvatskom i srpskom jeziku.