Other languages

Albanian | Arabic | Armenian | Bosnian | Bulgarian | Croatian | Czech | Danish | Dutch | Estonian |Finnish | Georgian | German ​​​​​​​| Greek ​​​​​​​| Italian ​​​​​​​| Latvian and Explanatory Report ​​​​​​​| Lithuanian ​​​​​​​| Macedonian ​​​​​​​| Norwegian ​​​​​​​| Polish ​​​​​​​| Portuguese ​​​​​​​| Romanian ​​​​​​​| Russian ​​​​​​​| Serbian ​​​​​​​| Slovak ​​​​​​​|Slovenian Spanish ​​​​​​​| Swedish ​​​​​​​| Turkish ​​​​​​​| Ukrainian