Cilj ovog projekta je da u skladu sa evropskim i drugim međunarodnim standardima doprinese osnaživanju vladavine prava i demokratije u Bosni i Hercegovini, kao i povećanju povjerenja u iste, putem prevencije i kontrole ekonomskog kriminala.

Projekat se provodi u okviru zajedničkog programa Evropske unije i Vijeća Evrope Horizontal Facility za Zapadni Balkan i Tursku, koji traje od 2023. do 2026. godine.

Koji su ciljevi projekta?

 • podržati vlasti u borbi protiv korupcije, pranja novca i finansiranja terorizma u Bosni i Hercegovini
 • podržati nadležne organe u daljnjem jačanju pravnog i institucionalnog okvira za prevenciju korupcije, sprječavanje pranja novca, i suzbijanje financiranja terorizma
 • poboljšati rezultate implementacije navedenog institucionalnog okvira radi unaprijeđenja preventivnih mjera sukoba interesa i prijavljivanja imovine, nadzora i sankcionisanja, sprječavanja finansiranja terorizma i primjene ciljanih finansijskih sankcija
 • podstaći provođenje privremenih mjera i oduzimanje nezakonito stečene imovine

Ko ima koristi od ovog projekta?

 • sljedeće institucije na državnoj i entitetskoj razini: Ministarstvo sigurnosti, Ministarstvo pravde, Finansijska obavještajna jedinica, Nadzorni organi bankarskog sektora, Poreska uprava, Ministarstvo unutrašnjih poslova i Tužilaštvo
 • građani i građanke Bosne i Hercegovine.

Kako se projekat provodi?

 • vršenjem pregleda (stručni savjeti i preporuke) i procjena
 • davanjem prijedloga za zakonodavne i administrativne promjene, smjernice i izgradnju kapaciteta, s ciljem da vlasti osiguraju usklađenost sa evropskim standardima

Da bi se povećao utjecaj i održivost ovog projekta i u potpunosti zadovoljile potrebe korisnika, isti se nadopunjuje još jednim projektom koji provodi Vijeće Evrope, a financira se kroz dobrovoljne doprinose.

Koje rezultate očekujemo?

 • unaprijeđene mjere i kapaciteti za prevenciju korupcije
 • unaprijeđen nadzor nad sprječavanjem pranja novca i finansiranja terorizma i primjena preventivnih mjera
 • jačanje kapaciteta za efikasnu primjenu oduzimanja i konfiskacije nezakonito stečene imovine

Koliki je budžet projekta?

Ukupan budžet projekta je 230 000 eura.

Budžet dodijeljen cjelokupnom programu Horizontal Facility iznosi ca. 41 milion eura (85% sredstava izdvaja Evropska unija, 15% Vijeće Evrope).

Kako dobiti više informacija?

O programu Horizontal Facility za Zapadni Balkan i Tursku

„Horizontal Facility za Zapadni Balkan i Tursku“ je zajednička inicijativa Evropske unije i Vijeća Evrope koja omogućava korisnicima na Zapadnom Balkanu i Turskoj da ispune svoje reformske agende u oblasti ljudskih prava, vladavine prava i demokratije i da se usklade sa evropskim standardima, što je takođe prioritet u procesu proširenja EU.