Kielikurssit ja arviointi

Tämän käännöksen on tuottanut Tarja Leblay, Niina Malinen Henna Tossavainen, LAMI ryhmän jäsen (ALTE)

Kielikurssit ja kielen arviointi ovat valmistelujen ytimessä, jotka on tehty maahanmuuttajille, joiden tavoitteena on parantaa taitojaan sen maan kielessä, jonne he ovat muuttaneet. Näiden kurssien ja kokeiden malli ja laatu ovat hyvin tärkeitä sekä maahanmuuttajille itselleen että valtakunnallisille tai kunnallisille viranomaisille, jotka päättävät näiden valmistelujen tavoitteista ja tarjoavat sille rahoituksen.

Tämä osio kattaa kolme tosiinsa liittyvää aluetta – kurssien, kokeiden ja muiden maahanmuuttajille tarkoitettujen arvioinnin muotojen valmistelun sekä näihin kursseihin ja kokeisiin liittyvät laadunvarmistusseikat. Jokaiselle alueelle on olemassa monenlaisia apuvälineitä, jotka on valmistettu Euroopan neuvoston tuella. Nämä pitävät sisällään:

  • taustatietoasiakirjat, jotka sisältävät analyysiä ja ohjeita;
  • tapaustutkimuksia, jotka kuvailevat tiettyjä lähestymistapoja kursseihin ja arviointiin;
  • apuvälineitä opettajien ja johtajien käytettäväksi.
     

Kielikurssien valmistelu opiskelijoille, jotka ovat aikuisia maahanmuuttajia

Euroopan neuvoston jäsenvaltiot vaativat enenevissä määrin aikuisilta maahanmuuttajilta tiettyä minimitason osaamista maan kielessä ennen kuin heille myönnetään oikeus pitkäaikaiseen oleskeluun ja, sen jälkeen, kansalaisuuteen. Näiden menettelytapojen tueksi monet jäsenvaltiot tarjoavat tai rahoittavat suoraan muita tahoja valmistelemaan kielikursseja aikuisille maahanmuuttajille, joilla ei ole vielä heiltä vaadittavaa osaamisen tasoa kielessä. Tämä valmistelu pitää sisällään monien kurssien suunnitteluun ja toteutukseen liittyvien seikkojen pohdintaa, esimerkiksi kuinka aikuisten maahanmuuttajien yksilölliset tarpeet arvioidaan ja otetaan huomioon kun heille tarjottavien kielikurssien tavoitteita, rakennetta ja sisältöä määritellään.
 

Resources relating to needs analysis and course design:

Learning the language of the host country for professional purposes - Outline of issues and educational approaches: this paper focuses in particular on adult migrants’ need to be supported in acquiring the necessary language skills to enter the job market. It examines various approaches that have been taken to providing language training for this purpose.

Language learning, teaching and assessment and the integration of adult immigrants - The importance of needs analysis: this paper proposes a model for analysing the individual needs of migrants and proposes a task-based approach to their language training and to assessment.

European Language Portfolio (ELP) for Adult Migrants learning the language of the host country – A guide for Teachers – chapter 7: this chapter of the guide outlines how individual profiles of students entering language courses can be drawn up and how the profiles can then be drawn on in course planning.

Tailoring language provision and requirements to the needs and capacities of adult migrants: this paper discusses the language learning needs of adult migrants arising from their particular social needs and their background prior to migration.
 

Resources in the form of case studies that examine language provision for adult migrants in different contexts and from different points of view:

Responding to the language needs of adult refugees in Ireland: an alternative approach to teaching and assessment – this case studies looks at an innovative solution to the provision of language support for a diverse group of migrants and refugees in Ireland.

The role of literacy in the acculturation process of migrants  – this case study discusses the impact of low literacy and different educational backgrounds on adult migrants attending courses in France, and describes some of the difficulties students encounter and the implications of these for policy makers and providers.

Language learning in the context of migration and integration – Challenges and options for adult learners: this case study considers the situation of illiterate migrants in Austria and the approaches used to help them to acquire basic literacy in the context of their language courses

Education: Tailor-made or one-size-fits-all? A project commissioned by the Nederlandse Taalunie: this case describes a project in which techniques were successfully designed and used for drawing up individual profiles of adult migrants in the Netherlands, as well as to provide guidance and motivation in their language courses
 

Aikuisten maahanmuuttajaopiskelijoiden arviointi ennen ja jälkeen kurssien sekä niiden aikana ja kokeiden järjestäminen aikuisille maahanmuuttajille maissa, joissa kokeet ovat vaatimuksena oleskelulle ja muille luville tai kansalaisuudelle

Aikuisten maahanmuuttajien kielitaidon arviointi toteutetaan monia tarkoituksia varten ja se voi olla muodoltaan monenlaista:

i) Kurssijärjestäjien tekemän arvioinnin päätarkoitus liittyen aikuisten maahanmuuttajien kielikursseihin on:

  • Arvioida opiskelijoiden kielen tasoa ja tarpeita ennen kuin heidät sijoitetaan luokkaan, jotta kurssit, joille heidät sijoitetaan ovat sopivia.
  • Arvioida opiskelijoiden kehitystä kurssin aikana ja tunnistaa vaikeuksia, joita yksittäisillä opiskelijoilla on, jotta opetusta voidaan muokata oppijoiden tarpeisiin. Tällaista arviointia voidaan tehdä monella eri tavalla, kuten opettajan tekemän jatkuvan arvioinnin kautta, arvioimalla opiskelijoita samalla kun he tekevät kielenoppimisen tehtäviä, jne…
  • Monien kurssien päätteeksi, oppijoiden saavutuksia voidaan arvioida niin, että heille voidaan antaa todistus.

Instituutioiden, jotka käyttävät kokeita tällä tavalla, tulee taata, että ne ovat valideja ja luotettavia.
 

ii) Oppijoiden tekemä omaa kielen osaamista koskeva itsearviointi voi myös olla hyödyllistä ja motivoivaa. Eurooppalaisen kielisalkun versio, joka on suunniteltu erityisesti aikuisille maahanmuuttajille ja jonka rinnalla ovat opas opettajille ja itsearvioinnin muistilistat ovat suunniteltu tähän tarkoitukseen. Se antaa aikuisille maahanmuuttajille mahdollisuuden arvioida säännöllisesti kehitystään ja pitää siitä kirjaa missä tahansa repertuaarissaan olevista kielissä mukaan lukien sen maan kielessä, jonne he ovat muuttaneet.

iii) Joissain maissa maahanmuuttajia pyydetään tekemään virallisia kokeita osoittaakseen, että he ovat saavuttaneet oleskeluun, kansalaisuuteen tai jopa perheenyhdistämiseen vaadittavan tason. Heitä pyydetään enenevissä määrin tekemään tällaisia kokeita jo ennen kuin he lähtevät kotimaastaan. On tietysti mahdollista, että tällaiset kokeet ovat epäsuhtaisia ja syrjiviä. Kokeita järjestävät tahot tarjoavat lisäksi avoimia kokeita, joita aikuiset maahanmuuttajat ja muut kielenoppijat voivat tehdä tai joita heitä opastetaan tekemään, jotta he voivat osoittaa, että ovat saavuttaneet tietyn osaamisen tason. Kuten kaikkien kielitestien ja -kokeiden osalta, täytyy olla erityisen tarkka siitä, että ne ovat valideja, oikeudenmukaisia ja luotettavia ja että maahanmuuttajilla on pääsy tarvittavaan koulutukseen, joka auttaa heitä valmistautumaan kokeisiin.

Resources relating to tests of a formal nature:

Language tests for social cohesion and citizenship – an outline for policymakers: this is a paper prepared by the Association of Language Testers in Europe (ALTE) provides a useful overview of policy considerations to ensure that tests are valid, reliable and fair.

Language learning, teaching and assessment and the integration of adult immigrants. The importance of needs analysis : this paper proposes a model for analysing the individual needs of migrants and proposes a task-based approach to their language training and to assessment (also referred to under ‘provision of language courses)
 

Resources relating to self-assessment by adult migrants of their developing language proficiency:

European Language Portfolio (ELP) - Learning the language of the host country - Adult Migrants: this version of the ELP has been created specifically with the needs and situation of adult migrants in mind to enable them to consider their existing skills in various languages, and to track and reflect on their progress in learning the language of the host country. It is generic in the sense that it is designed to be adapted to suit the needs of particular contexts.

European Language Portfolio (ELP) for Adult Migrants learning the language of the host country – A guide for Teachers : this provides teachers with detailed guidance on how to use this version of the ELP. It also contains a chapter on profiles and levels (also referred to under ‘provision of language courses’) and on how to create an ELP for low-level learners.

The ELP for adult migrants is accompanied by two documents: i) an Introduction to the ELP and ii) 'Goal-setting and self-assessment checklists'.
 

Kielikurssien ja kokeiden laadunvarmistus

Kielen opetuksen tarjoaminen aikuisille maahanmuuttajille vaihtelee määrässä, hinnassa ja tavoitteissa maasta toiseen ja sama koskee kokeita ja muita arvioinnin muotoja, joita maahanmuuttajat kohtaavat. Kielikoulutus aikuisille maahanmuuttajille on äärimmäisen tärkeää sosiaalisen ja taloudellisen integroitumisen näkökulmasta ja siihen sijoitetun työn ja rahan määrä on oikeutetusti merkittävä. Sen takia on tarpeellista taata, että tällaiset kielen oppimisen ja kielen arvioinnin palvelut ovat relevantteja ja tehokkaita saamaan aikaan aiotut tavoitteet, ja joita on tukemassa systeemi, joka takaa, että sekä oppimiskokemuksen että tulosten laatu pysyvät tasaisen korkeina ja että tilaisuudet jatkuvaan kehittämiseen ja parannusten tekemiseen huomataan ja niihin tartutaan. Kansalliset koulutusviranomaiset käyttävät ’tarkastuksia’ tai muita ulkoisen arvioinnin keinoja koulutasolla, mutta tavallisesti jatko- ja aikuiskoulutuksessa on vähemmän systemaattinen lähestymistapa laadunvarmistukseen, oli kyse sitten valtiollisesta tai yksityisestä sektorista. Aikuisille maahanmuuttajille tarkoitettujen kielikurssien ja -kokeiden laadun arviointi ja hallinta on kuitenkin elintärkeää sekä kurssien ja kokeiden suorittajille että viranomaisille, joiden vastuulla on kurssien järjestäminen ja rahoittaminen ja joita monissa jäsenmaissa rahoitetaan joko kokonaan tai osittain verorahoilla.
 

Resources relating to the quality of language course provision:

Providers of courses for adult migrants - Self-assessment Handbook is a tool in the form of an extended questionnaire designed to help managers and staff working in centres providing courses for adult migrants to look in depth at and reflect on all areas of their work with a view to assessing whether quality improvements are desirable or indeed necessary. It may also be useful for those in state authorities charged with overseeing the provision.

Quality assurance in the provision of language education and training for adult migrants – guidelines and options – this paper examines the reasons for a quality approach and the main areas which need to be considered when assessing and assuring the quality of language courses.
 

Resources relating to the quality of tests and other forms of assessment:

Language tests for social cohesion and citizenship – an outline for policymakers, which was prepared by the Association of Language Testers in Europe (ALTE) provides a useful overview of policy considerations to ensure that tests are valid, reliable and fair (also referred to in section iii)

Relating Language Examinations to the Common European Framework of Reference for Languages: : Learning, Teaching, Assessment (CEFR) - A manual is to be found in a dedicated section of the Council of Europe’s website. It sets out procedures for linking language tests to the levels of the Common European Framework of Reference, and is accompanied by The Toolkit – the CEFR and Language Examinations, The Manual for Language Test Development and Examining, and various other documents relating to language tests.

RR