Peasekretär

Peasekretäri valib Parlamentaarassamblee viieaastaseks ametiajaks kogu organisatsiooni juhina. Peasekretär vastutab strateegilise planeerimise ja Euroopa Nõukogu töökava ning eelarve juhtimise eest. Ta juhib ja esindab kogu organisatsiooni.
Koduleht

 

Peasekretäri asetäitja valitakse samuti viieaastaseks ametiajaks Parlamentaarassamblee poolt, tema valimised toimuvad eraldiseisvalt Peasekretäri valimistest.
Koduleht

 


Ministrite Komitee

Ministrite Komitee on Strasburgi Euroopa Nõukogu otsuste tegemise kogu. Siia kuuluvad kas iga osalisriigi välisministrid või Strasburgis asuva alalise displomaatilise esinduse esindajad. Ministrite Komitee võtab vastu otsuseid Euroopa Nõukogu poliitikate kohta ja kinnitab eelarve ning tegevuskava.
Koduleht


Parlamentaarassamblee (PACE)

Parliamentaarassamblees on 306 parlamendisaadikut 46st osalisriigist. Assamblee valib Peasekretäri, Inimõiguste Voliniku ja Euroopa Inimõiguste Kohtu kohtunikud. Assamblee on demokraatlikuks foorumiks, kus vahetatakse mõtteid ja seiratakse valimisi ning mille komisjonidel on tähtis roll akutaalsete küsimuste käsitlemisel.
Koduleht


Kohalike ja Piirkondlike Omavalitsuste Kongress

Kohalike ja Piirkondlike Omavalitsuste Kongress on Euroopa Nõukogu institutsioon, mis vastutab kohaliku ja piirkondliku demokraatia tugevdamise eest oma 46-s osalisriigis. Kongress koosneb kahest kojast – Kohalike Omavalitsuste Koda ja Piirkondade Koda – ning kolmest komiteest. Kongressile koondub 612 kohalikult valitud saadikut, kes esindavad enam kui 150 000 kohalikku ja piirkondlikku omavalitsust.                
Koduleht


Euroopa Inimõiguste Kohus

See on alaline kohtulik asutus, mis tagab kõigile eurooplastele Euroopa Inimõiguste Konventsioonis sisalduvatest õigustest kinnipidamise. Siia võivad pöörduda nii riigid kui ka üksikisikud, sõltumata nende kodakondsusest. Nimetatud Konventsiooniga on liitunud kõik 46 Euroopa Nõukogu osalisriiki.
Koduleht


Inimõiguste volinik

Inimõiguste volinik tegeleb sõltumatult inimõiguste rikkumiste juhtudega ning juhib nendele tähelepanu.
Koduleht

 


Rahvusvaheliste vabaühenduste(INGO) konverents 

Konverents hõlmab umbes 400 rahvusvahelist vabaühendust (INGOd). Selle kaudu võimaldatakse elulist sidet poliitikute ja avalikkuse vahel ning tuuakse Euroopa Nõukogusse kodanikuühenduste hääl. Nõukogu saab oma töös vägagi palju kasu vabaühenduste kogemusteabest ja nende ühendusolemisest Euroopa kodanikega.
Koduleht


Maailmatasandi koostöö

Euroopa Nõukogu teeb tihedat koostööd Euroopa Liiduga ning töötab ka koos Ühinenud Rahvaste Organisatsiooniga, Euroopa Julgeoleku- ja Koostöö Organisatsiooniga ning partnerriikidega Euroopa naabruses ning kogu maailmas.
 

Did you know?
Eurimages, set up in 1988, is the first European cinema support fund.

Viktoriin

Milline alljärgnevatest riikidest ei ole Euroopa Nõukogu osalisriik?

  1. Šveits
  2. Ukraina
  3. Valgevene
Sulge

Vale vastus...

Sulge

Vale vastus...

Sulge

Õige vastus!