Vash o Projekto

Akava dokumenti, lil si kerdo e chavorenge kon nashtisarde te dzan and-i cikni shkola, soske sasas len nesave problemura. Akava dokumenti si vi chavorenge kon achile pal pale, thaj ni gele and-i shkola, thaj vi e chavoren save sasas len problemura and-i familia. Kaj te keras akava lil, dokumenti amen kerdam konsultacia, dikhlam maj anglal so trobul and-i cikni shkola, so kamel pes and-i cikni shkola, thaj pal odova kerdam adaptacia pe akala butija save trobun, kerdam lenge adaptacia po romane chave thaj pe chavore kon si pirutne. 

Kaj te azutisaren pes o cikne romane chavore and-i shkola, thaj so maj but te dikhel pes kaj te shaj te kerel pes akava khetanes e chavorençar thaj lengere daijençar thaj dadençar: 

  • te keren pes butija saven trobun e chavoren maj anglal kaj te fulen and-i shkola, kaj te astaren i shkola
  • «te sikaven pes o chavore te sikljion» te dikhel pes «kaj te mangel pes te sikljiol pes» katar o chavore
  • te kerel pes buti e familiençar «kaj te sikljion».
     

Andre katar o pedagogko lil, isi:

Duj dokumentura save mothoven o kontexto thaj a pedagogko instrumenti:

Sosi andre:

  • Lila sace sikaven o aktivitetija e chavorencar
  • Lila save sikaven i anglutni buti, mak anglal te astarel i aktiviteta, kerde katar o mediatorija vaj katar a manusha numaj von
  • Pustik vash e manushengo siklijavipen (Anglikani shib - Francikani ship - Romani shib)

Lila sace sikaven o aktivitetija e chavorencar

 

Lila save sikaven i anglutni buti, mak anglal te astarel i aktiviteta, kerde katar o mediatorija vaj katar a manusha numaj von