Доста! Надмини ги предрасудите, запознај ги Ромите!


Доста значи "доволно" на дијалект на ромскиот јазик кој се зборува на Балканот, каде што и беше иницирана кампањата. Оваа кампања за подигнување на свеста е исто така активност на Советот на Европа која има за цел да ги доближи не-Роми кон Роми преку надминување на бариерите кои се производ на предрасудите и стереотипите.

Иако Ромите се присутни во Европа уште од 14 век, тие не секогаш се признаени од страна на мнозинството во општеството како рамноправен европски народ. Многубројни ромски заедници денес живеат во многу тешки услови, а нивното учество во јавниот живот е крајно ограничен.

Едно е сигурно, Ромите се граѓани на Европа: тие се група од околу 12 милиони луѓе, кои живеат во речиси сите земји-членки на Советот на Европа; во неколку земји од Централна и Источна Европа, тие претставуваат помеѓу 5 и 10% од населението.

И Ромите, како европски граѓани имаат не само обврски туку и права и аспирации како и сите останати европски граѓани, па затоа нивните граѓански и човекови права мора да бидат признаени. Покрај тоа, ромската култура е дел од европското културно наследство: таа секогаш придонесувала кон збогатувањето на европските општества. Сега е време да го признаеме овој придонес.

Во последните неколку години направени се напори за подобрување на економскиот и социјалниот развој на Ромите во Европа. Сепак, напорите за промена често се пропратени со сериозни пречки предизвикани од длабоко вкоренетите верувања и предрасуди.

Иако европските земји имаат различни политики кон Ромите, различните културни димензии и социјални стандарди, пораките кои кампањата "Доста!" сака да се пренесе се исти за сите европски земји.
 

Целите на кампањата

  • Борба против стереотипи и негативни предрасуди кон Ромите;
  • Борбата против антициганизмот во рамките на политики/ мерки против расизмот и дискриминацијата;
  • Подигнување на свеста за ромската култура, јазик и историја.
     

Кампањата Доста! не е замислен како акција исклучиво на Советот на Европа. Им посакуваме топло добредојде на сите Европејци, Роми и не-Роми, претставници на граѓанското општество и јавните службеници, кои ги веруваат во целите на кампањата, да се приклучат и да придонесе за нивно промовирање и остварување.

Ако сакате да учествуваат, постојат многу начини за поддршка на кампањата, почнувајќи од ширење на нејзините пораки и борбата против стереотипите!

Стереотипите и предрасудите се филтри кои го извртуваат поглед кон реалноста. Незнаењето е главена причина за предрасуди! Ајде да размислуваме поинаку!
 

Забелешка: Терминот "Ром" кој се употребува во Советот на Европа, се однесува на Роми, Синти, Кале и сродните групи во Европа, вклучувајќи ги и Патувачите и Источните групи (Дом и Лом) како и лицата кои себеси се идентификуваат како Цигани.
 

 Дали ова е стереотип? Алатка за борба против стереотипите кон Ромите
 

  

Give nothing to Racism

Year : 2020
Language : English

International Roma Day


Year : 2016
Language: no sound


Rejected Roma

Roma people living in camps in Europe


Year : 2016
Country : Council of Europe Member States
Language : no sound


Prejudice against the Roma community


Year : 2015
Country : Council of Europe Member States
Language : English


Viewpoint Roma - Rejected Europeans


Year : 2010
Country : Strasbourg (France)
Language : English