Linguistic versions*
  • Albanian
  • Andorran
  • Armenian
  • Basque
  • Bulgarian
  • Catalan
  • Croatian
  • Czech
  • Danish
  • Dutch
  • English
  • Estonian
  • Finnish
  • French
  • Galician
  • Georgian
  • German
  • Greek
  • Hungarian
  • Icelandic
  • Italian
  • Latvian
  • Lithuanian
  • Macedonian
  • Moldavian
  • Montenegrin
  • Norwegian
  • Polish
  • Portuguese
  • Romanian
  • Russian
  • Sami
  • Serbian
  • Slovak
  • Slovenian
  • Spanish
  • Swedish
  • Turkish
  • Ukrainian
  • Valencien
* Council of Europe official versions : English and French.