Το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα για την εκπαίδευση των επαγγελματιών του δικαίου πάνω στα ανθρώπινα δικαιώματα (πρόγραμμα HELP) υποστηρίζει τα κράτη μέλη του Συμβουλίου της Ευρώπης (Σ.Ε.) κατά την εφαρμογή της Ευρωπαϊκής Σύμβασης Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (Ε.Σ.Δ.Α.) σε εθνικό επίπεδο, σύμφωνα με τη Σύσταση υπ’ αριθ. 4/2004 της Επιτροπής Υπουργών, τη Διακήρυξη του Interlaken του 2010 και τη Διακήρυξη του Brighton του 2012.

Τα ανωτέρω επιτυγχάνονται με τη βελτίωση της ικανότητας των δικαστών, δικηγόρων και εισαγγελέων σε όλα τα 47 κράτη μέλη ως προς την εφαρμογή της Ε.Σ.Δ.Α. στην καθημερινή τους εργασία. Πράγματι, οι επαγγελματίες του δικαίου, οι οποίοι βρίσκονται στην εμπροσθοφυλακή της προάσπισης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων των θυμάτων, πρέπει να γίνονται αποδέκτες υψηλού επιπέδου επιμόρφωσης. Με τον τρόπο αυτό εξασφαλίζεται η επίκαιρη ενημέρωσή τους με τα διαρκώς εξελισσόμενα πρότυπα της νομολογίας του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου. Το HELP στοχεύει στην παροχή επιμορφωτικών εργαλείων που ανταποκρίνονται σε υψηλά επίπεδα και είναι προσαρμοσμένα στις ανάγκες των ευρωπαίων επαγγελματιών του δικαίου.

Το HELP είναι:

1. Δίκτυο των εθνικών ιδρυμάτων εκπαίδευσης δικαστών, εισαγγελέων και δικηγόρων στα 47 κράτη μέλη.

2. Μία διαδυκτιακή πλατφόρμα εκπαίδευσης πάνω στα ανθρώπινα δικαιώματα

3. Πάροχος μεθοδολογίας της εκπαίδευσης πάνω στα ανθρώπινα δικαιώματα

Το Δίκτυο

 

Το Δίκτυο HELP αποτελεί το μοναδικό πανευρωπαϊκό δίκτυο peer-to-peer εκπαίδευσης πάνω στα ανθρώπινα δικαιώματα. Αποτελείται από τους εκπροσώπους των εθνικών ιδρυμάτων εκπαίδευσης δικαστών, εισαγγελέων και δικηγόρων στα 47 κράτη μέλη του Συμβουλίου της Ευρώπης.

Στο Δίκτυο HELP έχει δοθεί η αρμοδιότητα της εφαρμογής της παρ. 9.vi της διακήρυξης του Brighton και σε αυτή την κατεύθυνση πρέπει:΅

  • Να προάγει την ανάπτυξη και την προώθηση της κατάρτισης και της επιμόρφωσης των επαγγελματιών του δικαίου στα πρότυπα της ΕΣΔΑ, όπως αυτή ερμηνεύεται αυθεντικά από τη νομολογία του ΕΔΑΔ
  • Να παρέχει βέλτιστες πρακτικές και συμβουλές στα προγράμματα σπουδών, το εκπαιδευτικό υλικό και την εκπαιδευτική μεθοδολογία των επαγγελματιών του δικαίου, επισημαίνοντας θέματα άμεσης προτεραιότητας για μελλοντικές δραστηριότητες εκπαίδευσης. Βλ. περισσότερα στο Δίκτυο.

Πλατφόρμα διαδυκτιακής εκπαίδευσης

Το HELP έχει αναπτύξει και συλλέξει μία ευρεία γκάμα εκπαιδευτικών πηγών της ΕΣΔΑ και την παρέχει on-line, μεταφρασμένη στις εθνικές γλώσσες των κρατών μελών. Είναι ιδιαίτερα δύσκολο για τους επαγγελματίες του δικαίου να παρακολουθήσουν τη νομολογία του Δικαστηρίου του Στρασβούργου, η οποία εξελίσσεται ραγδαία. Το πρόγραμμα HELP αποτελεί επιπλέον την πλατφόρμα, μέσω της οποίας οι επαγγελματίες του δικαίου θα μπορούν να είναι έγκαιρα ενήμεροι σχετικά με τις εξελίξεις της νομολογίας του Στρασβούργου με τη βοήθεια εύχρηστων επικαιροποιήσεων που διατίθενται.

 

Δύο είναι οι κύριες μέθοδοι εκπαιδευτικών πηγών του HELP:

Μαθήματα εξ αποστάσεως που διατίθενται σε επιλεγμένες ομάδες επαγγελματιών του δικαίου, οι οποίοι συμμετέχουν σε πιλοτικούς κύκλους σπουδών που συντονίζονται από πιστοποιημένους εθνικούς εκπαιδευτές. Η λίστα των διαθέσιμων κύκλων σπουδών (με την αντίστοιχη περιγραφή) βρίσκεται στον κατάλογο των μαθημάτων.

Πηγές για αυτό- διδασκαλία είναι διαθέσιμες σε κάθε χρήστη που διαθέτει λογαριασμό στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του HELP.

Περιλαμβάνουν επίσης εκπαιδευτικά εγχειρίδια τόσο σχετικά με τη μεθοδολογία της ΕΣΔΑ, όσο και με βασικές της έννοιες, όπως και βιβλία, βασικά προγράμματα σπουδών, διαγράμματα μαθημάτων, παρουσιάσεις, μελέτη υποθέσεων, και διαδυκτιακούς κύκλους σπουδών πάνω σε άρθρα και διάφορες θεματικές της ΕΣΔΑ.

Training Methodology

The HELP methodology takes into account the heavy time pressure imposed on legal professionals in their daily work. Its added value is that curricula are drafted on a tailor-made basis, meeting participants’ specific training needs and learning pace, allowing flexibility.The HELP methodology and resources are systematically used in all CoE capacity building activities on the ECHR, organised in the Member States, including within the framework of EU/CoE Joint Programmes.

HELP organises training of trainers sessions, with the aim to increase ownership by national training institutions.

Εθνικές σελίδες

Παρακολουθήστε διαδικτυακά τα μαθήματα HELP!

Δωρεάν εγγραφή μαθημάτων

HELP Φυλλάδιο