ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΜΜΑΤΟΣΥΝΗ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΥΓΕΙΑΣ

ΣΥΜΒΑΛΛΟΝΤΑΣ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣΗ ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗΣ ΚΑΙ ΙΣΟΤΙΜΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΥΓΕΙΑΣ

 

Η εγγραμματοσύνη σε θέματα υγείας συνεισφέρει θεμελιωδώς στη διασφάλιση της αρχής ανθρωπίνων δικαιωμάτων για ισότιμη πρόσβαση σε υπηρεσίες υγείας, ιδιαίτερα όταν οι υπάρχοντες πόροι είναι λιγότερο προσβάσιμοι σε κάποιους πληθυσμούς λόγω των συνθηκών τους. 
Σε αυτή τη βάση, στο πλαίσιο του Στρατηγικού Σχεδίου Δράσης της, η Διευθύνουσα Επιτροπή για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα στους τομείς της Βιοϊατρικής και της Υγείας (CDBIO) αποφάσισε να ετοιμάσει έναν οδηγό εγγραμματοσύνης στον τομέα της υγείας για ισότιμη πρόσβαση στις υπηρεσίες υγεία, προκειμένου να ενδυναμώσει όλους τους ανθρώπους, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που βρίσκονται σε ευάλωτες καταστάσεις, ώστε αυτοί να συνηγορούν πιο αποτελεσματικά για πρόσβαση σε υπηρεσίες υγείας και στη λήψη κατάλληλων αποφάσεων σχετικά με την υγεία τους.

Με επίκεντρο τις ατομικές ανάγκες εγγραμματοσύνης στην υγεία και τις αντίστοιχες ευθύνες των συστημάτων υγείας, ο οδηγός έχει ως στόχο να αποτελέσει μια ενημερωτική διαδικτυακή πηγή και διανθίζεται από παραδείγματα καλών πρακτικών και χρήσιμων εργαλείων. Συμβάλλει, δε στην οικοδόμηση εμπιστοσύνης και ισότιμης πρόσβασης στην υγειονομική περίθαλψη προτείνοντας τρόπους με τους οποίους οι υπεύθυνοι λήψης αποφάσεων και οι πάροχοι υπηρεσιών υγείας μπορούν να εφαρμόσουν την εγγραμματοσύνη για την υγεία σε διάφορα ατομικά, οργανωτικά και πολιτικά επίπεδα.
 


Καλή πρακτική