Back

Koronavirus: smjernice vladama o poštivanju ljudskih prava, demokratije i vladavine zakona

Strazbur 8-4-2020

Generalna sekretarka Vijeća Evrope Marija Pejčinović Burić izdala je "alat" za vlade u cijeloj Evropi o poštivanju ljudskih prava, demokratije i vladavine zakona tokom krize COVID-19.

Informativni dokument je poslan svim 47 državama članicama Vijeća Evrope.

„Virus uništava mnoge živote i još mnogo toga što nam je veoma drago u životu. Ne smijemo dopustiti da uništava naše temeljne vrijednosti i slobodna društva “,  rekla je generalna sekretarka.

„Glavni društveni, politički i pravni izazov s kojim se suočavaju naše države članice bit će njihova sposobnost da učinkovito odgovore na ovu krizu, istovremeno osiguravajući da mjere koje poduzimaju ne narušavaju naš istinski dugoročni interes za očuvanjem temeljnih vrijednosti Evrope u pogledu ljudskih prava, demokratije i vladavina zakona “, dodala je.

Ovaj je alat dizajniran kako bi se osiguralo da mjere koje su poduzele države članice tokom trenutne krize ostaju proporcionalne prijetnji koju predstavlja širenje virusa i budu vremenski ograničene.

Dokument pokriva četiri ključna područja:

  • Izuzetak od Evropske konvencije o ljudskim pravima u vanrednim situacijama
  • Poštivanje vladavine zakona i demokratskih principa u vanrednim situacijama, uključujući ograničenja opsega i trajanja hitnih mjera
  • Temeljni standardi ljudskih prava, uključujući slobodu izražavanja, privatnost i zaštitu podataka, zaštitu ranjivih grupa od diskriminacije i pravo na obrazovanje
  • Zaštita od kriminala i zaštita žrtava zločina, posebno u pogledu rodno zasnovanog nasilja.

Informativni dokument se takođe odnosi na nove savjete Odbora stranaka Konvencije MEDICRIME Vijeća Evrope o falsifikovanju medicinskih proizvoda i sličnim zločinima.


 Informativni dokument - Poštovanje demokratije, vladavine zakona i ljudskih prava u kontekstu zdravstvene krize izazvane COVID-om 19


mapa stranice mapa stranice
akcioni plan akcioni plan

Dostupne su verzije na bosanskomhrvatskom i srpskom jeziku. 

pratite nas pratite nas