„Kvalitetno obrazovanje za sve“ je projekat iz oblasti obrazovanja koji se provodi u Bosni i Hercegovini u okviru druge faze Horizontal Facility-a Evropske Unije i Vijeća Evrope za Zapadni Balkan i Tursku.

Horizontal facility podržava reformu pravosuđa, borbu protiv korupcije i pranja novca i borbu protiv diskriminacije i zaštitu prava ugroženih grupa, te pokriva Albaniju, Bosnu i Hercegovinu, Crnu Goru, Republiku Sjevernu Makedoniju, Srbiju, kao i Kosovo*.

Svrha projekta je osiguranje kvalitetnog obrazovanja za sve kroz promovisanje inkluzije i rješenja koja će adresirati diskriminaciju u obrazovnom sistemu, i na taj način doprinijeti inkluzivnom, mirnom i demokratskom društvu s angažovanim građanima u Bosni i Hercegovini.

Konkretno, on ima za cilj promoviranje koristi od multietničkih i demokratskih škola za kvalitetno obrazovanje kroz jačanje kapaciteta u pilot školama u cilju promoviranja demokratske školske kulture.

Gradi se na rezultatima postignutim tokom provedbe prethodnog projekta (HF-38 „Kvalitetno obrazovanje u multietničkim društvima“) i podržava djelotvornu provedbu Preporuka sa mapom puta koju su zajednički razvila relevantna ministarstva na državnom nivou, entitetska ministarstva obrazovanja te deset kantonalnih ministarstava obrazovanja u aprilu 2019. godine. U pitanju su tri glavne linije akcije:

(1) Poboljšanje zajedničkog razumijevanja među relevantnim vlastima i edukatorima o načinu razvijanja demokratske školske kulture;

(2) Ciljano unaprijeđenje kapaciteta glavnih aktera (ministarstva obrazovanja, pedagoški zavodi, organizacije civilnog društva) uključujući putem pružanja podrške te bolje strukturirane i kontinuirane koordinacije, i 

(3) Povećanje svijesti školskih direktora, učitelja, učenika, roditelja, državnih službenika i javnosti u cjelini, o koristima multietničke i demokratske škole za kvalitetno obrazovanje.

Projekat se provodi u saradnji i partnerstvu sa Ministarstvom civilnih poslova Bosne i Hercegovine i svim relevantnim ministarstvima za obrazovanje u entitetima i kantonima.

Rok realizacije projekta je 36 mjeseci (23. maj 2019 – 23. maj 2022). 

 

* Ovaj naziv je bez prejudiciranja statusa, i u skladu je sa Rezolucijom Savjeta bezbjednosti Ujedinjenih nacija 1244 i mišljenjem Međunarodnog suda pravde o Deklaraciji o nezavisnosti Kosova.